fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Jakie są skutki wydania ustnej decyzji administracyjnej?

Adobe Stock
Ustne załatwienie sprawy może nastąpić, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. Ustna decyzja ma takie same skutki jak decyzja w formie pisemnej.

- Decyzja, uwzględniająca żądanie strony, została wydana przez organ w formie ustnej, co zostało potwierdzono protokołem. Okazało się jednak, że ta decyzja nie ma podstawy prawnej. Czy można stwierdzić jej nieważność?

Tak.

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) zasadą jest, że sprawy załatwia się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy można jednak także załatwiać ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia należy utrwalić w aktach w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę (art. 14 § 2 k.p.a.). W takich przypadkach decyzję można ogłosić stronom ustnie (art. 109 § 2 k.p.a.), a organ jest związany decyzją od chwili jej ogłoszenia (art. 110 § 1 k.p.a.).

Ustnej decyzji nie potwierdza się już odrębną, pisemną decyzją (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 12 września 2007 r., sygn. II SA/Bd 255/07, LEX nr 384141). Decyzja ustna musi być ogłoszona w obecności stron, być do nich jednoznacznie skierowana i przyjęta przez nie do wiadomości. Nie można domniemywać rozstrzygnięcia sprawy ustną decyzją, na podstawie wnioskowania z innych działań organu. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 października 1997 r. (sygn. FPK 13/97, ONSA 1998/1/7) podkreślono, że ustne ogłoszenie decyzji, jako wyjątek od zasady pisemności, wymaga utrwalenia tej czynności na piśmie w drodze sporządzenia protokołu (art. 67 § 2 pkt 5 k.p.a.), który powinien odpowiadać wymaganiom z art. 68 i art. 107 k.p.a. w zakresie koniecznych elementów decyzji. Podnosi się jednak także, że skoro obowiązek sporządzenia stosownego protokołu (lub adnotacji podpisanej przez stronę), przy ustnym ogłoszeniu decyzji, ciąży na organie, a nie na stronie, to strona nie może być obciążana negatywnymi skutkami niewykonania tego obowiązku przez organ, o ile doszło do ustnego ogłoszenia decyzji. Sam brak protokołu lub adnotacji z ustnego ogłoszenia decyzji nie przesądza o tym, że takiego ogłoszenia nie było (wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2012 r., sygn. II SA/Wa 32/12, LEX nr 1139015).

Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest wydanie jej bez podstawy prawnej. Brak podstawy prawnej oznacza, że albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje organ do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań do uznania go za podstawę prawną działania organu (por. wyrok NSA z 18 czerwca 2019 r., sygn. II OSK 2061/17, LEX nr 2691299). W wyroku NSA w Warszawie z 17 listopada 1997 r. (sygn. I SA 286/97, ONSA 1998/3/95) zwrócono uwagę, że dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności także decyzji ustnej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może być prowadzone w stosunku do aktu administracyjnego będącego w obrocie prawnym, a o tym – przy decyzjach ustnych – przesądza spełnienie wymagań z art. 14 § 2 k.p.a.

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna: art. 14, art. 109-110, art. 156 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA