fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Milczenie organu, po upływie terminu na załatwienie sprawy, uznaje się za rozstrzygnięcie

Adobe Stock
Milczenie organu, po upływie terminu na załatwienie sprawy, uznaje się za rozstrzygnięcie uwzględniające w całości żądanie strony. Po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, organ traci to uprawnienie.

- Inwestor zawiadomił inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. Organ ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Czy może przedłużyć ten termin?

Zgodnie z art. 122a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Z takiego rozwiązania nie można więc skorzystać w każdej sprawie administracyjnej, gdyż potrzebna jest do tego szczególna regulacja (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 stycznia 2018 r., sygn. IV SA/Po 973/17, LEX nr 2453528). W myśl art. 122a § 2 k.p.a. sprawę uznaje się za załatwioną milcząco, w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w ciągu miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi albo w innym terminie określonym w przepisie szczególnym ten organ:

- nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo

- nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Milczącą zgodę przewiduje np. art. 54 prawa budowlanego dotyczący m.in. rozpoczęcia użytkowania budynku jednorodzinnego, którego budowa wymagała zgłoszenia. Zgodnie z tym przepisem, do użytkowania obiektu można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Organ może z urzędu – przed upływem tych 14 dni – wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu. W art. 57 prawa budowlanego wskazano dokumenty, jakie trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz nałożono na inwestora obowiązek ich uzupełnienia, jeżeli – w wyniku ich sprawdzenia przez organ nadzoru budowlanego - okaże się, że są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. Bieg 14-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu może ulec przerwaniu na skutek wydania postanowienia o wezwaniu inwestora do uzupełnienia dokumentacji. W takim przypadku termin ten rozpoczyna swój bieg ponownie, a punktem odniesienia staje się dzień, w którym inwestor uczynił zadość wezwaniu albo dzień, do którego organ - zgodnie z treścią wezwania - mógł na to oczekiwać (w razie braku reakcji inwestora).

Postanowienie wzywające do uzupełnienia dokumentacji wywrze jednak omawiany skutek tylko wtedy, gdy zostało wydane przed upływem 14-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu (por. np. wyrok WSA w Szczecinie z 17 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Sz 1088/18, LEX nr 2621678). Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 122b k.p.a. za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień:

- nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia za pokwitowaniem przez operatora pocztowego,

- doręczenia ich za pokwitowaniem przez pracowników organu lub inne upoważnione osoby albo

- wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia do systemu teleinformatycznego (por. art. 391 k.p.a.).

Dla zachowania 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu wystarczy więc np. nadanie go pocztą, co może spowodować, że inwestor otrzyma sprzeciw już po tym terminie.

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 122a-122g ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

podstawa prawna: art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA