fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Kto może starać się o status urzędnika służb cywilnej

www.sxc.hu
O status urzędnika sc walczyć mogą tylko niektóre osoby z kadry kierowniczej urzędu. Ważne jest, co robiły przed powołaniem na wyższe stanowisko w sc.

Od 1 stycznia do 31 maja Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) przyjmuje zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Zgłoszenia takie składają osoby chcące uzyskać status urzędnika mianowanego. Czy może go także złożyć osoba powołana na wyższe stanowisko w sc?

Tak, jeśli została powołana spośród członków korpusu służby cywilnej. Jeśli natomiast jest osobą, która przed powołaniem jej na to stanowisko w służbie cywilnej nie była zatrudniona, takiej możliwości nie ma. Zgodnie bowiem z art. 40 ustawy o sc o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:

- jest pracownikiem służby cywilnej;

- posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;

- posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

- zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;

- jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony.

Spełnienie tych warunków potwierdza dyrektor generalny właściwego urzędu. Robi to na podstawie dokumentów, które są w posiadaniu urzędu. Jego podpis powinien być opatrzony czytelną pieczęcią imienną wraz z datą i miejscowością. W urzędach, w których nie utworzono stanowiska dyrektora generalnego, zgłoszenia potwierdza kierownik urzędu wykonujący zadania dyrektora generalnego.

Osoba powołana na wyższe stanowisko w sc spoza korpusu sc staje się członkiem tego korpusu i pracownikiem zatrudnionym na podstawie powołania. Nie jest zatem pracownikiem służby cywilnej w rozumieniu ustawy o sc. Status pracownika sc ma bowiem tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, o czym przesądza art. 3 ustawy o sc.

Mianowanie na urzędnika mogą zatem uzyskać tylko pracownicy sc bez względu na to, jakie stanowisko piastują. Jeśli zostali powołani na jedno z wyższych stanowisk, w swoim zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego muszą wskazać stanowisko, na którym są zatrudnieni jako pracownicy sc (czyli stanowisko, z którego są urlopowani).

Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego pracownik sc kieruje do szefa służby cywilnej, składając je w siedzibie KSAP (która prowadzi to postępowanie) albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem „zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego". Do zgłoszenia dołączony być powinien dowód wniesienia na rachunek bankowy KSAP opłaty za przystąpienie do postępowania. W 2016 roku opłata ta wynosi 647,5 zł. Formularz zgłoszenia do postępowania, w postaci umożliwiającej wypełnienie i wydruk, dostępny jest na stronach Internetowego Systemu Zgłoszeń KSAP (http://www.ksap.gov.pl/pksc/).

podstawa prawna: art. 40, art. 42 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1111 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA