fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Projekt rządu: rodzice będą musieli zasłużyć na finansową pomoc od dzieci

Adobe Stock
Rodzic, któremu udowodni się niedopełnianie obowiązków rodzicielskich, nie będzie mógł liczyć na finansowanie przez potomka jego pobytu w domu pomocy społecznej.

Taką nowelizację ustawy o pomocy społecznej przewiduje projekt przygotowany przez ministra Michała Wójcika z Kancelarii Premiera. Katalog przesłanek, które umożliwiają zwolnienie z ponoszenia odpowiedzialności finansowej za mieszkańca DPS, ma zostać rozszerzony.

Czytaj także:

Obecnie kwestia zwolnienia z opłat jest uregulowana w art. 64 i 64a ustawy. Pierwszy przepis dotyczy przypadków, w których gmina może (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego) zwolnić członka rodziny w całości lub w części z płacenia za pobyt w DPS po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przesłanek: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, bycia w ciąży lub samotnego wychowywania dziecka. Ponadto o zwolnienie może ubiegać się osoba, która przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej jej rodzicowi lub dysponująca wyrokiem oddalającym powództwo o alimenty na rzecz rodzica mieszkającego w DPS.

Natomiast w art. 64a ustanowiono, że osoba jest zwalniana z partycypowania w kosztach pobytu rodzica w placówce w całości, jeśli przedstawi prawomocne orzeczenie o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy. Takie zwolnienie obejmuje też wnuki, jeśli na nie również opłata została nałożona.

Minister ocenia jednak, że obowiązujące przepisy pomijają zupełnie fakt braku więzi rodzinnych, będący często rezultatem wcześniejszych decyzji rodzica o zerwaniu kontaktu czy zmianie sposobu życia.

Te braki ma wyrównać włączenie do art. 64 dodatkowej przesłanki pozwalającej uzyskać zwolnienie z opłat. Chodzi o sytuację, w której dorosłe dziecko wykaże (w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku), że rodzic rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny albo obowiązek opieki, wychowania, utrzymania i dbałości o rozwój dziecka. Ponadto zmianie ma ulec też treść art. 64a w taki sposób, że umożliwi otrzymanie zwolnienia w przypadku przedstawienia orzeczenia sądowego o skazaniu za wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na szkodę członka rodziny.

– Tak naprawdę cały system odpłatności za pobyt w DPS wymaga głębokiej reformy, która powinna odbyć się w konsultacjach ze środowiskiem – podkreśla.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA