fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Dane niezaszczepionych dzieci mogą być udostępniane inspektorom sanitarnym

Trzynastowalentna szczepionka oferuje ochronę przed chorobą pneumokokową w 82,1 proc.
123RF
Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.

Do Biura GIODO coraz częściej zgłaszają się rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci, podając w wątpliwość zasadność informowania przez podmioty lecznicze powiatowych inspektorów sanitarnych o braku wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Tymczasem przepisy prawa wprost je do tego zobowiązują, a przygotowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) opinia jednoznacznie to potwierdza.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż każda forma przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania, powinna znaleźć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.), warunkujących legalność tego procesu. Natomiast przetwarzanie danych osobowych tzw. wrażliwych, których wyczerpujący katalog określono w art. 27 ust. 1 ustawy, a do których należą m.in. dane o stanie zdrowia, powinno mieć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 27 ust. 2. Każda ze wskazanych w ustawie przesłanek ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że są one równoprawne, a spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest jedynym warunkiem legalizującym wykonywanie operacji na danych osobowych. W przypadku danych osobowych zwykłych, ich przetwarzanie jest dopuszczalne m.in. również wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o). W przypadku danych wrażliwych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą dozwolone jest m.in. w przypadku, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (art. 27 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1], osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do poddawania się szczepieniom ochronnym. Do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień zostały zaś powołane organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ppkt c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

W tym celu zgodnie z prawem, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być informowane przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. Zgodnie z art. 17 ust. 8 powołanej ustawy, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (dalej PPIS).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się zaś, że kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym (art. 13 rozporządzenia).

A zatem istnieje podstawa prawna do przekazywania przez podmioty lecznicze PPIS informacji o niezaszczepionych pacjentach. GIODO zwrócił jednak uwagę na kształt powołanych regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Zastrzeżenia organu budzi w szczególności fakt, iż zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz", o którym mowa w załączniku nr 4 do wskazanego rozporządzenia, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych. W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia wystąpienie z postulatem o wyraźne uregulowanie w przepisach rangi ustawy kwestii przekazywania przez podmioty lecznicze informacji o niezaszczepionych pacjentach do PPIS. W odpowiedzi na inicjatywę GIODO, Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, iż podejmie takie działania.

Źródło: GIODO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA