Podatki

Od kiedy podatek od nieruchomości po zakończeniu budowy

123RF
Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu przed jego ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Zgodnie jednak z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Przykład

Budowa budynku zakończyła się w listopadzie 2017 roku, więc podatek od nieruchomości trzeba będzie płacić od stycznia 2018 r. Gdyby budowa zakończyła się w styczniu 2018 roku, obowiązek podatkowy powstałby dopiero w styczniu 2019 r.

Tylko jedno pomieszczenie

Biorąc pod uwagę ww. przepis, nawet jeśli podatnik rozpocznie użytkowanie tylko jednego pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku, to podatek trzeba będzie płacić od całej powierzchni. Potwierdza to m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z 18 stycznia 2008 r. (III SA/Wa 110/07). Zdaniem sądu rozpoczęcie użytkowania części budynku powoduje powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do całego budynku. WSA w Warszawie w wyroku z 13 września 2013 r. (III SA/Wa 245/13) wskazuje także, że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości nowo budowanych budynków może powstać również przed zakończeniem ich budowy, jeżeli doszło do rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Z wyroku WSA w Łodzi z 11 czerwca 2010 r. (I SA/Łd 336/08) wynika dodatkowo, że z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego na równi traktuje się przy tym fakt ukończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku. I w jednym, i w drugim przypadku obowiązek dotyczy całego budynku, chociażby właściciel miał przez następne kilka lat zajmować tylko jego część z powodu niewykończenia reszty budynku. Jak stwierdził sąd, rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze niewykończonego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podatku od początku następnego roku, przy czym podatek ten jest ustalany od całego budynku. Obowiązek ten dotyczy również części obiektu, która nie została wykończona czy przekazana do użytkowania. Nie zmienia tego fakt, że np. właściciel ma zamiar zajmować przez kilka następnych lat wyłącznie parter z powodu niewykończenia reszty budynku. Piętra nieużytkowane też podlegają opodatkowaniu.

Decyduje stan faktyczny, a nie uzyskanie zezwoleń

NSA w wyroku z 10 marca 2006 r. (II OSK 625/05) orzekł, że powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku. Sąd podkreślił dodatkowo, że dla istnienia obowiązku podatkowego powstałego wskutek rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem, nie jest istotne spełnienie warunków uprawniających do użytkowania budynku, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

Rozbudowa i dobudowa

Z wyroku WSA w Poznaniu z 15 września 2010 r. (III SA/Po 390/10) wynika, że w przypadku rozbudowy, przez co należy rozumieć także dobudowę do istniejącego budynku, okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od tej nowo powstałej substancji budynkowej jest, tak samo jak w przypadku budowy samodzielnego obiektu budowlanego, istnienie tego nowego dobudowanego obiektu budowlanego. Opodatkowaniu może podlegać coś, co już istnieje. Moment powstania obowiązku podatkowego nie zależy od tego, czy ten nowy obiekt budowlany zostanie wybudowany w odległości jednego lub kilku metrów od istniejącego już obiektu budowlanego, czy będzie on dobudowany do tego obiektu (np. z wykorzystaniem ściany zewnętrznej tego istniejącego budynku). W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z wybudowaniem nowej powierzchni budynku. Podatek od nieruchomości od nowej dobudowanej części trzeba będzie płacić od stycznia kolejnego roku. Potwierdza to również wyrok WSA w Warszawie z 23 stycznia 2009 r. (III SA/Wa 2010/08).

Inaczej jest przy modernizacji

W przypadku modernizacji budynku zastosowanie będzie miał art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treścią, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, to podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W przypadku modernizacji istniejącego budynku, gdy nie powstają żadne nowe powierzchnie, jak miałoby to miejsce przy rozbudowie, wysokość podatku od nieruchomości zmieni się już od pierwszego dnia następnego miesiąca. Potwierdza to m.in. NSA w wyroku z 16 stycznia 2007 r. (II FSK 90/06).

Autor jest ekspertem podatkowym, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL