fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ulga B+R: wystarczy prowadzenie odrębnej ewidencji pomocniczej

123RF
Przepisy nie określają formy ani minimalnych wymagań dla ewidencji rachunkowej służącej do wyodrębnienia wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Musi ona tylko umożliwiać jednoznaczne określenie kosztów kwalifikowanych.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 stycznia 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.578.2018.1.AN).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży sprzętu AGD, tj. lodówek i pralek. Uzyskuje od innych podmiotów technologie produkcji oraz specyfikacje wyrobów, jednak samodzielnie prowadzi prace badawcze (B+R). Przedmiotowe prace dotyczą planowania produkcji, poszczególnych produktów oraz procesów produkcyjnych. Spółka dokonuje ich ulepszeń oraz usprawnień, w zakresie mającym wpływ na takie czynniki jak kosztochłonność, efektywność procesów, parametry użytkowe produktów itp. W związku z pracami B+R spółka ponosi koszty, w szczególności koszty pracy pracowników, koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), koszty zużycia materiałów i wytworzenia wyrobów gotowych wykorzystywanych do badań oraz koszty usług obcych. Pomimo złożonej struktury organizacyjnej możliwe jest wyróżnienie w niej m.in. osób zatrudnionych w celu prowadzenia prac B+R. Wnioskodawca wskazał przy tym, że jego pracownicy realizują zarówno prace o charakterze B+R, jak również czynności rutynowe. Aby śledzić oba rodzaje zadań i spędzony na nich czas, spółka planuje wprowadzenie ewidencji czasu pracy zawierającej znaczniki dla zadań dot. prac B+R oraz prac rutynowych, co posłuży dalszemu wyodrębnieniu ponoszonych przez spółkę kosztów związanych z działalnością B+R. Tak zidentyfikowane koszty będą przeksięgowane do ewidencji pomocniczej.

Na tle takiego stanu faktycznego, spółka zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem czy wypełnienie obowiązku wyodrębnienia kosztów w zakresie prac B+R (określonego w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT) poprzez prowadzenie odrębnej ewidencji pomocniczej opisanej powyżej będzie wystarczające do skorzystania przez spółkę z ulgi podatkowej.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że dla celów skorzystania z ulgi B+R wystarczające jest prowadzenie odrębnej ewidencji pomocniczej. Natomiast warunkiem, jaki ewidencja powinna spełniać, jest umożliwienie wyodrębnienia wydatków w taki sposób, aby możliwe było wykazanie w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych w odpowiedniej wysokości. Organ zaznaczył, że w swoim stanowisku nie odniósł się do wskazanego przez spółkę sposobu podziału kosztów.

komentarz eksperta

Anna Zabiełło, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Ulga B+R jest atrakcyjnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem podatkowym, dającym możliwość podwójnego odliczenia w podatku dochodowym tzw. wydatków kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R. Od 1 stycznia 2018 r. katalog tych kosztów i limity odliczeń zostały znacznie zwiększone, przykładowo o wynagrodzenia pracowników, także tych zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, koszty nabycia specjalistycznego sprzętu, koszty usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej czy też o dokonywane odpisy amortyzacyjne, w części w jakiej dotyczą one działalności B+R. Zmiany te spowodowały, że korzyści płynące z zastosowania ulgi uczyniły ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

Jednym z warunków skorzystania z ulgi jest odpowiednie zidentyfikowanie i zaewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych, które mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą wydzielać wyspecjalizowane komórki badawcze czy też tworzyć stanowiska pracy dedykowane w całości pracom B+R.

Trzeba brać jednak pod uwagę, że kosztami kwalifikowanymi są jedynie wydatki związane stricte z działalnością badawczo-rozwojową. Dlatego, jak wskazują organy podatkowe, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących zarówno prace B+R, jak i inne prace powinny być odpowiednio wyodrębnione w ewidencji tak, aby umożliwić ich jasne wyłączenie z kosztów kwalifikowanych w części niedotyczącej B+R. To samo dotyczy przykładowo kosztów związanych z amortyzacją środków trwałych i WNiP wykorzystywanych na cele różnych zadań w firmie.

W tym kontekście podatnicy, w tym spółka, rozważają w jaki sposób prowadzić ewidencję kosztów kwalifikowanych, aby skutecznie skorzystać z ulgi B+R dopełniając wymogów ustawowych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz regulacjami zawartymi w ustawie o rachunkowości (uor), co do zasady podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej, obejmującej zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald w postaci m.in. dziennika, księgi głównej, ale też ksiąg pomocniczych (będących uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej). Natomiast w przypadku chęci skorzystania z ulgi B+R, podatnik musi dodatkowo, w ramach tej ewidencji, wyodrębnić koszty działalności B+R.

Ustawodawca zasadniczo nie narzuca podatnikowi konkretnej formy, rodzaju narzędzia czy minimalnych wymogów wyodrębnienia wydatków na cele skorzystania z ulgi B+R. Przedsiębiorca ma więc dowolność w wyborze formy ich zewidencjonowania, a jedynym jego obowiązkiem jest zapewnienie, aby forma ta umożliwiała jednoznaczną identyfikację i sklasyfikowanie właściwej wartości tych wydatków dla ulgi B+R. Powyższe potwierdziło także w swoich wyjaśnieniach Ministerstwo Finansów.

Spotykanymi w praktyce formami wyodrębniania wydatków B+R są przykładowo:

- tworzenie dedykowanych MPK dla poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych,

- prowadzenie ewidencji kosztów w formie pliku excel bądź

- konta pomocnicze.

Co to oznacza w praktyce? W przypadku gdy podatnik rozważa w jakiej formie, tj. jak wyodrębnić wydatki ponoszone w związku z realizacją prac B+R, to zgodnie z omawianym stanowiskiem Dyrektora KIS podatnik ma pełną dowolność wyboru tej formy, o ile tylko umożliwi ona wykazanie tych wydatków w zeznaniu za odpowiedni rok podatkowy w prawidłowej wysokości. Należy więc stwierdzić, że jedną z takich form może być zastosowanie odrębnej ewidencji pomocniczej. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA