fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Właściciel domu może mieć własną oczyszczalnię ścieków, choć miejscowy plan ich zakazuje - wyrok WSA

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Fotorzepa/Waldemar Kompała
Miejscowy plan musi respektować postanowienia innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Właściciel nieruchomości, który zgłosił zamiar montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, spotkał się ze sprzeciwem starosty, podtrzymanym następnie przez wojewodę opolskiego. Oba organy poinformowały, że nie ma takiej możliwości, chociaż przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków znakomicie sprawdzają się w gospodarstwach bez dostępu do sieci kanalizacji.

Miejscowy plan zagospodarowania zakazuje na objętym nim terenie odprowadzania ścieków do m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszona inwestycja nie może powstać, ponieważ narusza ustalenia planu.

Na nic więc się zdało pismo prezesa zarządu spółki komunalnej, informujące, że spółka nie ma technicznej możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Wymagałoby to bowiem jej rozbudowy o ok. 160 m, czego nie przewiduje wieloletni plan rozwoju na lata 2018–2021.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu właściciel nieruchomości zarzucił, iż sprzecznie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i przy braku możliwości przyłączenia działki do kanalizacji sanitarnej, uznano za niedopuszczalne wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

WSA uchylił zaskarżone decyzje. Zwrócił uwagę, że organy administracji ograniczyły się do porównania zgłoszenia zamiaru budowy oczyszczalni z miejscowym planem. I w wyniku tego orzekły, że budowa nie może dojść do skutku jako sprzeczna z planem.

Uchwała planistyczna musi jednak respektować postanowienia innych aktów prawnych, w tym przypadku ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach – stwierdził sąd administracyjny.

Należało zatem uwzględnić przepis (art. 5 ust. 1 pkt 2) tej ustawy, zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – gdy jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci, właściciel nieruchomości może więc wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ocena dokonywana przez organy administracji nie może zatem abstrahować od faktu, że gdy nie ma sieci kanalizacyjnej, ustawodawca przyznał właścicielowi nieruchomości prawo wyboru. Sprzeciw nie miał więc podstaw.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Op 16/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA