fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unieważnienie kredytu we frankach: jak wpływa na sprawę wpisanie postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych?

W stosunku do niektórych banków m.in. Banku Millennium, BRE Banku (obecnie mBanku), GE Money Bank (obecnie Bank BPH) czy Bank DnB Nord w wyniku tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorców umów zapadły prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznające za abuzywne postanowienia waloryzacyjne odnoszące się do kursów walut obcych i postanowienia te zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Bank Millennium

Klauzula nr 3178

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy".

Klauzula nr 3179

„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty."

BRE Bank

Klauzula 5743

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu według kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50".

GE Money Bank

Klauzula nr 5622

„Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: .... (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA