Klaudia Chróścik

Frankowicze w końcu w lepszej pozycji

Rok 2021 obfitował w orzeczenia, które umocniły kierunek rozstrzygania spraw frankowych w stronę nieważności umów – wskazuje radca prawny z kredytyfrankowe.pl.

Neosędziowie to problem także dla frankowiczów

Po latach batalii sądowych może się okazać, że wyrok korzystny dla frankowicza wydał skład sędziowski uznany za nienależycie obsadzony – ostrzega ekspertka.

Poradnik frankowicza - jak dochodzić swoich praw przed sądem

Umowy tzw. kredytów frankowych obarczone są wadami prawnymi, które powodują uzasadnione wątpliwości zarówno co do ich ważności, jak i skuteczności poszczególnych postanowień.

Unieważnienie kredytu we frankach: jak uzyskać informacje od banku potrzebne ?do ustalenia wysokości roszczenia?

Najprostszym sposobem pozyskania informacji koniecznych do obliczenia wysokości roszczenia jest wystąpienie do banku z wnioskiem o przedstawienie historii kredytu.

Jaka jest różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym?

Kredyt indeksowany jest kredytem, którego wartość została wyrażona w złotych. Wysokość kredytu w złotych jest znana kredytobiorcy w chwili zawierania umowy. Kredyt wypłacany jest w złotych, a z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia kredytobiorcy zostaje przeliczone na CHF (franki szwajcarskie) wedle kursu kupna CHF wyznaczanego przez bank w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy.

Jakie są przykładowe korzyści przy tzw. odfrankowieniu umowy?

Przedstawione poniższe zestawienia – w zależności od wysokości udzielonego kredytu – w sposób szacunkowy przedstawiają możliwe korzyści po prawomocnym wyroku dotyczącym tzw. odfrankowienia umowy kredytu.

Unieważnienie kredytu we frankach: od kiedy zaczyna biec termin przedawnienia?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia.

Unieważnienie kredytu we frankach: jak wpływa na sprawę wpisanie postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych?

W stosunku do niektórych banków m.in. Banku Millennium, BRE Banku (obecnie mBanku), GE Money Bank (obecnie Bank BPH) czy Bank DnB Nord w wyniku tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorców umów zapadły prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznające za abuzywne postanowienia waloryzacyjne odnoszące się do kursów walut obcych i postanowienia te zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.