fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Czy fundusze pomogą zwalczyć dziedziczne ubóstwo i nędzę

www.sxc.hu
Ministerstwo rozwoju ogłosiło konkurs, którego celem jest wypracowanie rozwiązań w walce z problemami ubóstwa i jego przenoszenia na kolejne pokolenia na szczególnie trudnych, zdegradowanych obszarach. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne” programu „Wiedza, edukacja, rozwój”.

Celem konkursu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które wykorzystają dotychczasowe doświadczenia i będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium, przetestowanie ich i włączenie tych, które się najlepiej sprawdzą do polityki i praktyki na poziomie lokalnym. Konkurs jest ukierunkowany na wypracowanie rozwiązań dotyczących różnych typów terytoriów. Mogą to być przykładowo obszary popegeerowskiej wsi umiejscowionej z dala od większych ośrodków miejskich, popegeerowskie osiedla leżące na obrzeżach stolicy danego województwa czy zdegradowany kwartał ulic umiejscowiony w środku dużej aglomeracji miejskiej. Ministerstwo nie wprowadza tu ograniczeń, przyjmując, że to potencjalni wnioskodawcy najlepiej będą wiedzieć, gdzie na obszarze ich działalności takie problemy występują ze szczególną siłą.

Mówiąc o wnioskodawcach trzeba zaznaczyć, że musi ich być co najmniej dwóch na jeden projekt. Te mogą być bowiem realizowane wyłącznie w partnerstwie – minimalnie z jednym a maksymalnie z czterema podmiotami. Przy tym konieczne jest, aby podmioty tworzące partnerstwo, zgodnie z ich dokumentami powołującymi (lub zgodnie z celami swojej działalności) prowadziły działalność na obszarze objętym projektem lub miały co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób z rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy/utrwalonego ubóstwa. Dodatkowo członkiem partnerstwa (liderem lub partnerem) musi być instytucja publiczna szczebla lokalnego (lub instytucje), w której kompetencji (kompetencjach) leży minimalizowanie problemu dziedziczonego ubóstwa w aspekcie terytorialnym i tematycznym wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Ten ostatni wymóg wiąże się z tym, że w przypadku pozytywnej realizacji projektu, czyli opracowania ciekawych i potencjalnie efektywnych mechanizmów pomocy, projekt ma przewidywać nie tylko ich przetestowanie, ale także pełne wdrożenie. A do tego niezbędny może być udział właśnie lokalnych publicznych instytucji. Chodzi więc o to, aby już od początku brały one udział w pracach na realizacją projektu.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 11 do 15 maja. Na dofinansowanie działań zarezerwowano 20 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97 proc. Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA