fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Metoda obliczeń a specyfika działalności

123RF
Do inwestycji realizowanych przez gminę i przekazanych tym jednostkom stosuje się proporcje obliczone dla poszczególnych jednostek budżetowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 grudnia 2016 r. 61-IBPP3.4512.597.2016.1.SR) rozstrzygnął kwestię zastosowania przez gminę właściwego prewspółczynnika i współczynnika do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na inwestycje przekazywane następnie jednostkom budżetowym gminy oraz braku zastosowania art. 86 ust. 7b ustawy o VAT do tego odliczenia.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się gmina miejska, będąca czynnym podatnikiem VAT, która wykonuje zarówno czynności opodatkowane VAT jak też zwolnione oraz w ogóle niepodlegające VAT. Przedstawiając opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, gmina wskazała, że realizuje inwestycje (np. remont lub rozbudowa sali gimnastycznej), które zamierza nieodpłatnie przekazać swoim jednostkom budżetowym. Powołując się na treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r., sygn. C-276/14 oraz uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13, gmina wskazała, że z dniem 1 stycznia 2017 r. dokona centralizacji rozliczeń gminy i jej jednostek organizacyjnych, w związku z czym w przypadku inwestycji przekazanych nieodpłatnie jednostkom budżetowym gmina nabędzie prawo do odliczenia VAT w części, w jakiej inwestycje są wykorzystywane do działalności gospodarczej przez poszczególne jednostki.

Na tle zaprezentowanego stanu faktycznego gmina powzięła wątpliwość dotyczącą zastosowania właściwego prewspółczynnika i współczynnika do dokonania odliczenia VAT. Gmina zapytała, czy właściwe będzie zastosowanie prewspółczynnika i współczynnika obliczonych odrębnie dla poszczególnych jednostek budżetowych, które korzystają z przekazanych przez gminę inwestycji. Gmina zadała także pytanie dotyczące konieczności stosowania art. 86 ust. 7b ustawy o VAT do odliczenia VAT po dokonaniu centralizacji rozliczeń gminy i jej jednostek.

W ocenie gminy prawidłowe będzie stosowanie proporcji obliczonych dla poszczególnych jednostek do odliczenia VAT związanego z wydatkami na inwestycje przekazane tym jednostkom. Natomiast art. 86 ust. 7b ustawy o VAT zdaniem gminy nie będzie miał zastosowania, gdyż dotyczy on jedynie sytuacji, w których towary są wykorzystywane do celów osobistych podatnika, co w przypadku gminy nie będzie miało miejsca.

W wydanej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach co do zasady zgodził się ze stanowiskiem gminy. W przypadku pytania nr 1 stanowisko gminy zostało uznane za prawidłowe, a w uzasadnieniu organ pował się m.in. na art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie prewspółczynnika z 17 grudnia 2015 r., a także tzw. specustawy o centralizacji rozliczeń VAT z 5 września 2016 r. Natomiast stanowisko gminy w przypadku pytania nr 2, dotyczącego zastosowania art. 86 ust. 7b zostało uznane za nieprawidłowe. Należy jednak zaznaczyć, że powodem takiego rozstrzygnięcia było jedynie błędne uzasadnienie przez gminę przyczyny braku zastosowania tego przepisu. Jak bowiem wskazał organ, brak zastosowania art. 86 ust. 7b wynika ze zmiany przepisów od 1 stycznia 2016 r. i nie ma związku z centralizacją rozliczeń gminy i jej jednostek.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko organu podatkowego należy uznać za słuszne. Przepisy nie regulują wprost sytuacji gdy inwestycja została zrealizowana w jednej jednostce (tu: w urzędzie gminy), a wykorzystywana będzie w innej jednostce organizacyjnej tej samej gminy. Wprowadzono jedynie zasadę obliczania wskaźników służących do częściowego odliczenia VAT (prewspółczynnika i współczynnika) odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Wykładania celowościowa wymaga jednak, aby zastosowane wskaźniki odzwierciedlały sposób wykorzystania danego dobra do określonego rodzaju działalności, a zatem konieczne jest wybranie takiej metody, która będzie najlepiej odpowiadać specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć. Sprawa stosowania wskaźników jeszcze bardziej się skomplikuje, jeśli w okresie 10-letniej korekty określone mienie ponownie zostanie przekazane do innej jednostki budżetowej – wówczas w ramach dokonywanej korekty wieloletniej VAT zasadne byłoby zastosowanie wskaźników obliczonych dla kolejnej jednostki wykorzystującej inwestycję. Z pewnością przepisy wymagają doprecyzowania w tym zakresie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA