Podmioty lecznicze (w tym szpitale, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, stacje sanitarno-epidemiologiczne) muszą zaplanować swoje działania na wypadek wojny. Cała dokumentacja stanowi tajemnicę prawnie chronioną i nie podlega udostępnianiu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Jak podkreśla projektodawca, jest to szczególnie ważne w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Plany trzeba aktualizować co rok.

Szpitale mają się przygotować do zwiększonego udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa, w tym na potrzeby służb mundurowych, przez zaplanowanie odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych, zgodnie ze wskaźnikiem (75 łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców województwa).

Czytaj więcej

Powstanie nowy instytut. Będzie leczył politycznych VIP-ów i mundurowych