Materiał promocyjny

Rozwiązanie to umożliwi podejmowanie właściwych działań w oparciu o dane na temat rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Nową jakością w mapie jest formułowanie rekomendowanych kierunków działań, na podstawie których podejmowane będą decyzje w sektorze zdrowia, we wszystkich zakresach opieki zdrowotnej. Część analityczna mapy została przeniesiona na platformę internetową Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych. To sprawi, że łatwiej będzie pozyskać informacje i mapa będzie bardziej czytelna.

Nowy dokument jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 30 sierpnia 2021 r. poz. 69. Będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

Nowa mapa usprawni system ochrony zdrowia

Mapa potrzeb zdrowotnych w nowej formule pozwala stworzyć sprawnie funkcjonujący, nowoczesny, racjonalnie finansowany i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia.

Są w niej zawarte:

• analizy demograficzne i epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego;

• wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań dla obszaru kraju oraz poszczególnych województw.

Odmieniona mapa potrzeb zdrowotnych pozwala na wprowadzenie takiego systemu, w którym podejmowane działania są planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, określony jest czas ich realizacji oraz środki finansowe. Muszą być one oparte o rzeczywiste potrzeby zdrowotne społeczeństwa, ale z określeniem priorytetów.

Z uwagi na ograniczone zasoby, nie tylko finansowe, ale też czasowe i kadrowe, nie jest możliwe realizowanie wszystkich zadań jednocześnie. W pierwszej kolejności muszą być podejmowane te, które przyniosą największą korzyść zdrowotną dla ogółu społeczeństwa.

Należy przy tym skupić się na obszarach, w których obecnie wyniki zdrowotne są najbardziej oddalone od możliwych do uzyskania i osiąganych w innych państwach, w tym Unii Europejskiej.

Liczba porad lekarskich w rehabilitacji domowej w przeliczeniu na 100 tys. ludności względem miejsca

Liczba porad lekarskich w rehabilitacji domowej w przeliczeniu na 100 tys. ludności względem miejsca zamieszkania pacjenta w 2019 r.

Mapa potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026

Działanie w oparciu o rzeczywiste dane

Kierunki działań potrzebnych do poprawy opieki zdrowotnej będą analizowane i rekomendowane w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł. Przykładowo, w nowej mapie wskazuje się na konieczność racjonalizacji liczby łóżek na oddziałach szpitalnych lub ich przekształcanie, zgodnie z prognozami demograficznymi, w łóżka opieki długoterminowej, przy założeniu przesunięcia leczenia części pacjentów ze szpitala do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Zaleca się też wzmocnienie roli Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, by poprawić zgłaszanie się pacjentów do tej formy pomocy i tym samym odciążyć Szpitalne Oddziały Ratunkowe z przypadków niewymagających ratowania zdrowia i życia.

Nowy dokument uwzględnia też wpływ pandemii COVID-19 na potrzeby zdrowotne. Tutaj ważnym punktem jest dalsze upowszechnienie telerehabilitacji, czyli ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów w domu, pod nadzorem fizjoterapeuty, za pośrednictwem wideorozmowy. Takie rozwiązanie jest korzystne szczególnie dla pacjentów, których stan zdrowia utrudnia dojazd do miejsca udzielania tradycyjnych świadczeń, a ponadto niweluje ryzyko rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.

Najnowsza mapa uwzględnia też starzenie się populacji kraju i potrzebę zwiększenia dostępności do nowoczesnych form usług z zakresu telemedycyny, teleopieki oraz e-Zdrowia dla osób starszych i innych osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcia wymaga także proces cyfryzacji ochrony zdrowia oraz wzmocnienie infrastruktury informatycznej w szpitalach, w tym rozwój nowoczesnych kanałów informacyjnych dla pacjenta. Dodatkowo rekomenduje się zwiększenie dostępności badań diagnostycznych w warunkach ambulatoryjnych.

Planowanie inwestycji i wydatkowanie środków publicznych

Mapa potrzeb zdrowotnych pomoże w planowaniu inwestycji i optymalnym wydatkowaniu środków publicznych w ochronie zdrowia. Analizy i rekomendowane kierunki działań wykorzystane będą przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentów na poziomie programowym, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, krajowych i wojewódzkich planów transformacji, czy polityki spójności. Mapa została już wykorzystana przy przygotowywaniu głównego dokumentu strategicznego dla sektora zdrowia, czyli Zdrowej Przyszłości, który zostanie opublikowany jesienią tego roku.

rp.pl

Materiał promocyjny