A.S. od 2006 roku był zatrudniony na stanowisku Radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W czerwcu 2009 roku na swój wniosek został wpisany na listę adwokatów. Rok później Okręgowa Rada Adwokacka skreśliła go z listy. Prawnik złożył wniosek o ponowny wpis na listę, deklarując, że niezwłocznie po uzyskaniu wpisu rozwiąże swój stosunek pracy w Prokuratorii Generalnej.

Podczas procedury ponownego wpisu okazało się, że wobec A.S. toczyło się postępowanie dyscyplinarne w Prokuratorii Generalnej zakończone karą upomnienia, a obecnie toczy się następne postępowanie dyscyplinarne. W związku z tym Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę o zawieszeniu postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego toczącego się w Prokuratorii Generalnej.

Od tej uchwały A.S. odwołał się do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Organ ten stwierdził, że w takiej sytuacji, ORA ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wyjaśnić, czy wnioskodawca przestał odpowiadać warunkom ponownego wpisania na listę adwokatów.

Prawnik zaskarżył uchwałę Prezydium NRA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 520/13), wnosząc o jej uchylenie.

Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu podano, iż z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że na rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata składają się dwa elementy: cechy charakteru i dotychczasowe zachowanie osoby pragnącej zostać adwokatem składające się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne zarzuty podważające jej wiarygodność.

O nieskazitelności charakteru świadczą takie przymioty osobiste jak: uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym, uczynność, pracowitość, poczucie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, stanowczość, odwaga cywilno, samokrytycyzm, umiejętność zgodnego współżycia z otoczeniem. – Brak rękojmi należytego wykonywania zawodu adwokata jest więc implikacją braku nieskazitelnego charakteru i dotychczasowego zachowania odpowiadającego ocenom moralnym i etycznym – wyjaśnił WSA, dodając, iż są to pojęcia jednolite i niepodzielne.

Odnosząc się do tej konkretnej sprawy sąd stwierdził, iż fakt, że skarżący został już raz ukarany za przewinienie dyscyplinarne oraz okoliczność ponownego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko niemu poddaje w wątpliwość, czy skarżącego cechują takie przymioty, które pozwalają jednocześnie stwierdzić czy jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. – Dopóki jednak postępowanie dyscyplinarne nie zostanie zakończone, ocena spełnienia przez skarżącego wskazanych warunków byłaby przedwczesna – uznał WSA.

- Organy adwokatury, mając na uwadze słuszny interes skarżącego, zasadnie uznały, iż na tym etapie postępowania brak jest dostatecznych podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia i zawiesiły postępowanie – ocenił sąd.