Sprawa dotyczyła roku 2018 r., kiedy to do Okręgowej Izby Radców Prawnych w T. wpłynęła skarga na radcę prawnego A.G. Skarżący podnosił, że A.G. jako kandydat na prezydenta miasta rozpoczął kampanię wyborczą przed ogłoszeniem o zarządzeniu wyborów przez właściwy organ.

Podkreślił, że radca złamał tym kodeks wyborczy mówiący, iż kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów i kończy na 24 godziny przed dniem głosowania.

29 listopada 2018 r. rzecznik dyscyplinarny wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie wykonywania zawodu w sposób sprzeczny z prawem oraz godnością zawodu przez mecenasa. W jego ocenie prawnik polityk naruszył art.  64 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Zgodnie z nim radcowie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych. Korporacyjny sąd pierwszej instancji uznał go za winnego i wymierzył karę pieniężną w wysokości półtorakrotności wynagrodzenia za pracę obwiązującego w dacie przewinienia dyscyplinarnego, tj. 3150 zł.

Czytaj więcej

Klienci coraz częściej skarżą się na nieetycznych prawników

Od wyroku radca wniósł odwołanie, w którym zarzucił wydanie rozstrzygnięcia pod swoją nieobecność, co uniemożliwiło mu skorzystanie z prawa do obrony. Jego argumentacja nie przekonała sądu drugiej instancji, mimo to odwołanie zostało uwzględnione. Z innych jednak powodów.

– Bez wątpienia udział w kampanii wyborczej nie należy do czynności związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Przy takiej kwalifikacji prawnej czynu, jakiej dokonano we wniosku o  ukaranie, nie jest możliwe uznanie obwinionego za winnego zarzucanego mu czynu – wskazał radcowski skład sędziowski Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych.

Podnosząc dodatkowo, że sąd dyscyplinarny nie ma kompetencji do badania zasadności naruszenia art. 104 kodeksu wyborczego. Z tego też powodu wszelkie rozważania sądu pierwszej instancji o naruszeniu tego przepisu były bezprzedmiotowe.

Sygnatura akt: WO-49/20