Arkadiusz G. zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej z wnioskiem o wpis na listę adwokatów, w trybie art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa o adwokaturze, w związku z wykonywaniem zawodu komornika.

Czytaj także: Praca w kancelarii bez pensji przekreśliła prawo do wpisu na listę adwokatów - wyrok NSA

Do wniosku skarżący dołączył m.in. świadectwa zdania egzaminu komorniczego oraz dokumenty dotyczące powołania i zatrudnienia na stanowisku asesora komorniczego – decyzję o powołaniu na stanowisko asesora komorniczego przy Sądzie Rejonowym w oraz zarządzenia Prezesa i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego o wyznaczaniu go na zastępcę komornika sądowego.

Sprzeciw ministra

Okręgowa Rada Adwokacka uznała, że wniosek Arkadiusza G. zasługuje na uwzględnienie. Wpisowi na listę adwokatów sprzeciwił się natomiast Minister Sprawiedliwości. Wskazał, że z przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa o adwokatu wynika, że przesłankę wpisu na listę adwokatów stanowi wykonywanie zawodu komornika przez okres co najmniej 3 lat. Zdaniem ministra regulacja ta nie pozostawia marginesu uznania administracyjnego. Przesłanka wpisu jest ściśle określona i nie może podlegać interpretacji. Wnioskodawca spełnia zatem przesłanki określone w art. 65 pkt 1 - 3 p.o.a., lecz nie spełnia przesłanki z art. 66 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. nie wykonywał zawodu komornika.

Odnosząc się do powołanej we wniosku o wpis przez A. G. kwestii "wykonywania czynności komorniczych" przez asesora komorniczego, Minister Sprawiedliwości wskazał, że nie można zadań wykonywanych z ramach zawodu asesora komorniczego, przy kancelarii komornika sądowego interpretować w ten sposób, iż ustawa wymaga jedynie określonej praktyki, bez powołania na stanowisko komornika, aby uznać że przesłanka z art. 66 ust. 1 pkt 2 po.a. została spełniona.

Minister podniósł, że Arkadiusz G. nie wykazał, że posiada tytuł zawodowy komornika sądowego, wobec powyższego, bez względu na charakter oraz intensywność wykonywanej przez niego praktyki i czynności komorniczych w ramach zajmowanego stanowiska asesora komorniczego, nie spełnia przesłanki wynikającej do wpisu na listę adwokatów bez ukończenia aplikacji adwokackiej i zdania egzaminu adwokackiego.

Zasada racjonalności ustawodawcy

Arkadiusz G. zaskarżył sprzeciw ministra do sądu administracyjnego. Podkreślił, że przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jednoznacznie określają, że osoba, która zda egzamin komorniczy, jest przygotowana do wykonywania zawodu komornika sądowego. Asesor komorniczy, który wykonuje zawód komornika, nie musi legitymować się kolejnym zdanym egzaminem. Dla wykonywania zawodu nie ma znaczenia, czy jest powoływany na stanowisko komornika przez Ministra Sprawiedliwości czy też na stanowisko asesora przez Prezesa Sądu Apelacyjnego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W ocenie Arkadiusza G. z analizy przepisów Prawo o adwokaturze, zawierających normy prawne przesądzające o możliwości wpisu na listę adwokatów wynika, że określenie: "wykonywać zawód" jest szersze od zwrotu: "zajmować stanowisko". - Przyjmując zasadę racjonalności ustawodawcy, która jest jedną z naczelnych zasad państwa prawa, należy przyjąć, że w art 66 ust 1 pkt 2 p.o.a. nie wpisano: "..albo zajmowały stanowisko komornika" tylko: "wykonywały zawód komornika", tak, aby dać możliwość wpisu na listę adwokatów osobom wykonującym ten zawód jako asesor przynajmniej z 3 letnim stażem pracy – wyjaśnił asesor.

W skardze Arkadiusz G. przekonywał ponadto, że należy wziąć pod uwagę brzmienie art. 33 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który upoważnia asesora do dokonywania czynności komornika w związku z brzmieniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego, gdzie asesor wykonuje czynności komornika wskutek zlecenia przeprowadzenia egzekucji w sprawach o świadczenie pieniężne oraz w sprawach o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. – Asesor komorniczy wykonuje czynności, które w k.p.c. są określone jako czynności komornika – wskazał.

Wykonywanie zawodu komornika

Rozpatrujący skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 895/17) przypomniał, iż zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa o adwokaturze wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do osób, które przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywały zawód komornika.

Dalej wskazano, iż zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej miejscowo izby komorniczej. Natomiast asesor komorniczy jest powoływany przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej i zatrudniony przez komornika sądowego.

- Z przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o adwokaturze wynika expressis verbis, że przesłankę wpisu na listę adwokatów stanowi wykonywanie zawodu komornika – stwierdził sąd, który zgodził się z Ministrem Sprawiedliwości, że przytoczona regulacja nie pozostawia marginesu uznania administracyjnego, albowiem powyższa przesłanka wpisu jest ściśle określona i nie może podlegać interpretacji.

Zdaniem WSA, w opisywanej sprawie skarżący nie wykazał, że posiada tytuł zawodowy komornika sądowego. - W tej sytuacji należy stwierdzić, iż bez względu na charakter oraz intensywność wykonywanej przez niego praktyki i faktycznie wykonywanych czynności komorniczych w ramach zajmowanego stanowiska asesora komorniczego, nie spełnia on przesłanki wpisu na listę adwokatów bez ukończenia aplikacji adwokackiej i zdania egzaminu adwokackiego – wyjaśnił sąd.

Wyrok ten podtrzymał w ostatni piątek Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 878/18). Orzeczenie jest więc prawomocne.