Obowiązki, jakim musi sprostać gmina, aby na jej terenie doszło do realizacji inwestycji określonej w programie, wynikają szczegółowo z kontraktów wojewódzkich zawartych pomiędzy poszczególnymi samorządami wojewódzkimi a rządem, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju.

Przede wszystkim zainteresowana gmina powinna znaleźć odpowiedni teren do realizacji inwestycji. Ze względu na projektowaną zabudowę i przeznaczenie wybrana działka nie może być mniejsza niż 3 tys. mkw. Gmina musi zapewnić także:

- doprowadzenie wszelkich mediów,

- odpowiednie warunki pracy dla wykonawcy projektu,

- położenie działki zapewniające bezpieczny dostęp dla dzieci i młodzieży korzystających z kompleksu sportowego.

Gmina ubiegająca się o udział w programie musi się ponadto zobowiązać do utrzymywania kompleksu, zapewnienia, że będzie on ogólnodostępny, a także, że korzystanie z niego będzie bezpłatne. Musi się również zobowiązać do zatrudnienia trenera środowiskowego na dziesięć lat.

[srodtytul]Pieniądze z trzech źródeł[/srodtytul]

Według założeń koszt jednego boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” został oszacowany na 1 mln zł. Finansowanie Orlików oparte jest na trzech rodzajach środków. Po pierwsze, są to środki budżetowe, co do których uwolnienia decyzję wydaje Ministerstwo Finansów. Budżet państwa uczestniczy finansowo w realizacji projektu w 33 proc. wszystkich kosztów, z ograniczeniem kwotowym do 333 tys. zł.

Po drugie, są to tak zwane inne środki zapewniane przez samorząd województwa. Również ta kategoria nie może przekroczyć 33 proc. kosztów (do 333 tys. zł). Mogą one pochodzić zwłaszcza ze źródeł europejskich: z Regionalnego Programu Operacyjnego, Funduszu Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Wspomnieć należy, że większość dostępnych źródeł finansowania pochodzących z Unii Europejskiej skierowana jest właśnie na potrzeby rozwijania i unowocześniania infrastruktury w poszczególnych regionach. Ma to na celu wyrównanie poziomu życia mieszkańców poszczególnych państw i regionów na terenie Unii. Tym bardziej więc jest to źródło środków finansowych, które powinno być wykorzystywane w możliwie jak największym zakresie. Poza źródłami europejskimi środki zapewnione przez samorząd województwa pochodzić mogą również z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska czy budżetów marszałków województw.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Po trzecie, są to środki własne gmin. Gmina ubiegająca się o udział w projekcie musi przedstawić oświadczenie o posiadaniu środków finansowych niezbędnych do sfinansowania inwestycji. Należy również wspomnieć, iż udział własny gminy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych.

Jednak w indywidualnych przypadkach dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.

[srodtytul]Procedura składania wniosków[/srodtytul]

Po znalezieniu odpowiedniej działki oraz uzyskaniu niezbędnej dokumentacji gmina musi złożyć aplikację do właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego o włączenie jej do programu. Urząd ten przesyła specyfikację lokalizacji inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które po zatwierdzeniu przesyła wykaz lokalizacji do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Następnie gmina składa wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego, a wojewoda występuje z wnioskiem do ministra finansów o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji tego przedsięwzięcia. W końcu minister wydaje taką decyzję, określając w niej przedsięwzięcie inwestycyjne wskazane we wniosku, wysokość kwoty finansowania z budżetu państwa, wojewodę właściwego do finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, jednostkę realizującą przedsięwzięcie oraz harmonogram jego finansowania.

[ramka] [b]GPP>uwaga[/b]

Podczas rozpatrywania wniosków niektóre inwestycje traktowane są jako priorytetowe. Przede wszystkim te realizowane w gminach najuboższych oraz nieposiadających infrastruktury sportowej. Pierwszeństwo mają również inwestycje powstające na terenie zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz na terenie dużych kompleksów mieszkaniowych.[/ramka]

[i]Autor jest radcą prawnym w kancelarii Gide Loyrette Nouel[/i]