To niektóre ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o PIT mających usunąć niezgodność polskich przepisów z prawem UE.

Z tych powodów rozszerzono także możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem

. Obecnie prawo to przysługuje, pod warunkiem że i mąż, i żona podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Od przyszłego roku będzie to możliwe także wówczas, gdy jedno lub oboje mają miejsce zamieszkania w innym kraju UE. Z preferencyjnego rozliczenia skorzystają tylko, jeśli 90 proc. dochodu osiągają w Polsce.

Analogiczne zmiany będą wprowadzone do zasad obliczania podatku przez samotnych rodziców. Ulga ta będzie przysługiwać także nierezydentom uzyskującym 90 proc. dochodu w Polsce. Są też dobre informacje dla pozostałych samotnych rodziców – zagraniczne studia dziecka nie pozbawią już ich prawa do złożenia zeznania na preferencyjnych zasadach.

Istotną zmianą jest umożliwienie odliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą ze środków podatnika. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. 18/06). Dał on ustawodawcy czas do końca listopada na poprawę uznanych za niezgodne z konstytucją przepisów – dlatego zmiany w tym zakresie wejdą w życie 1 grudnia 2008 r.

Kolejna propozycja to wynik nacisku Komisji Wspólnot Europejskich. Zwróciła ona uwagę, że Polacy wygrywający w krajowych grach i loteriach płacą podatek według 10-proc. stawki. Ponadto, jeśli nagroda nie przekracza 2280 zł, jest zwolniona od PIT. Tymczasem takie same wygrane z innych krajów UE opodatkowane są na zasadach ogólnych – stawka może więc wynosić nawet 40 proc. Nie mają do nich także zastosowania zwolnienia. Po wejściu w życie nowych przepisów wygrane z państw wspólnoty będą traktowane tak samo jak polskie.

Warto podkreślić, że wszystkie zmiany usuwające nierówne traktowanie dochodów z innych krajów mają zastosowanie nie tylko do UE, ale także Islandii, Norwegii i Liechtensteinu (należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii.

Projekt rozszerza listę dochodów zwolnionych od PIT. Obejmie ona w całości alimenty na dzieci, które dostają zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zwolnione będą także nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz z tytułu działalności na rzecz praw człowieka w części przekazywanej podmiotowi realizującemu cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podatku nie będą musiały płacić osoby, które otrzymają jednorazową pomoc materialną w związku ze zdarzeniami losowymi. Zwolnienie to obejmie jedynie kwoty finansowane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten ma zastąpić wydawane doraźnie rozporządzenia ministra finansów.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Są też propozycje, które ucieszą przedsiębiorców: koniec z zapłatą podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad. Podatek za grudzień ma być regulowany do końca kwietnia następnego roku, czyli wraz ze zobowiązaniem wynikającym z zeznania rocznego.

Będą także ułatwienia dla płacących podatek w formie ryczałtu. Obecnie, jeśli ich przychody przekroczą 150 tys. euro, tracą oni prawo do uproszczonego rozliczania już w trakcie roku. Projekt przewiduje, że księgę przychodów i rozchodów będą musieli zacząć prowadzić dopiero od następnego roku.

Z projektu wynikają następujące propozycje:

- koniec ulgi meldunkowej – sprzedający nieruchomość uniknie podatku, przeznaczając uzyskaną kwotę na cele mieszkaniowe,

- studiowanie przez dziecko za granicą nie będzie pozbawiało rodziców prawa do ulgi rodzinnej,

- osoby zatrudnione w UE uwzględnią składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone z ich środków za granicą,

- przedsiębiorcy nie będą płacili w grudniu podwójnych zaliczek na podatek dochodowy,

- wygrane w loteriach zagranicznych nie będą już opodatkowane wyżej niż w krajowych,

- przekazując 1 proc. podatku, urzędy skarbowe będą uwzględniały dane wynikające z korekt zeznań.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT idzie w dobrym kierunku. Dostosowuje przepisy o podatku dochodowym do prawa UE oraz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnia też wiele wątpliwości interpretacyjnych. Uważam jednak, że możliwość odliczenia w Polsce zagranicznych składek powinni mieć wszyscy podatnicy, a nie tylko pracujący w krajach Unii Europejskiej. Składki powinny być też odliczane bez dodatkowych warunków, czyli bez konieczności wykazania, że podatnik nie odliczył ich wcześniej za granicą.

Dobrym rozwiązaniem jest zmiana terminu wpłacania zaliczki za grudzień. Podatnicy nie będą już musieli płacić podwójnych zaliczek za listopad, co umożliwi im lepsze planowanie wydatków.

mpa