Koniec roku sprzyja podsumowaniom. W cyklu #najlepRze2022 przypominamy teksty z 12 miesięcy tego roku, które wzbudziły najwięcej zainteresowania, emocji i Państwa reakcji. Oto tekst z listopada.

Oszacowanie wartości nieruchomości w egzekucji jest istotne z punktu widzenia dłużnika. Szacunek wartości nieruchomości warunkuje cenę jej sprzedaży w drodze licytacji. Jak wyjaśnia Katarzyna Wiertlewska, radca prawna w Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy, opis oraz oszacowanie wartości nieruchomości dokonywane jest na wniosek wierzyciela, jako dysponenta procedury egzekucyjnej.

- Komornik, więc nie może przystąpić do sporządzenia operatu z własnej inicjatywy. W pierwszej kolejności wystosowuje do dłużnika wezwanie, w którym informuje go o zajęciu nieruchomości oraz wzywa do zapłaty długu w okresie dwóch tygodni. W przypadku braku zapłaty komornik przystępuje do sporządzenia operatu – poleca prawniczka.

Biegły, komornik, dłużnik i ustalenie wartości nieruchomości

Oszacowania dokonuje powołany przez komornika biegły posiadający stosowne uprawnienia. Komornik zaś powiadamia uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania, nie później niż na dwa tygodnie przed jego upływem. Opis i oszacowanie służy dokładnemu określeniu wartości nieruchomości i ujawnieniu praw z nią związanych.

Ustawa wskazuje elementy, które powinien zawierać protokół: oznaczenie nieruchomości, jej granic i obszaru oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, budowle i urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia i przynależności oraz zapasy objęte zajęciem, stwierdzone prawa i obciążenia, umowy ubezpieczenia, osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki, sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika, oszacowanie z podaniem jego podstaw, zgłoszone prawa do nieruchomości oraz inne szczegóły istotne dla jej oznaczenia lub oszacowania.

Czytaj więcej

Komornik doręczył nakaz zapłaty, dłużnik ponosi koszty

Zaskarżenie wyceny

Gdy dłużnik uzna, że wartość nieruchomości oszacowana została zbyt nisko lub operat został sporządzony wadliwie, może go zaskarżyć.

- W tym celu składa skargę, w której należy wskazać nieprawidłowości i podnieść zarzuty proceduralne (niespełnienie wymogów formalnych operatu, brak wymaganych uprawnień biegłego) lub merytoryczne (błędna metodologia wyceny, nieuwzględnienie składników nieruchomości podnoszących jej atrakcyjność). Do skargi można załączyć wydruki ogłoszeń sprzedaży podobnych nieruchomości z okolicy, których cena sprzedaży jest wyższa niż wskazana przez biegłego. Można także załączyć kontroperat, a więc opinię innego biegłego – wyjaśnia mec. Wiertlewska.

Terminy!

Termin na złożenie skargi wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia ukończenia opisu i oszacowania, czyli podpisania przez komornika protokołu. Gdy operat nie zostanie ukończony w czasie podanym w zawiadomieniu, wówczas termin liczy się od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o ukończeniu opisu i oszacowania. Skargę należy złożyć do Sądu, przy którym komornik działa i uiścić opłatę w kwocie 100 zł. Dłużnik ma na zaskarżenie dwa tygodnie jednak czas ten powinien dobrze zaplanować, gdyż poza samym napisaniem skargi, musi jeszcze wcześniej pozyskać od komornika operat, zapoznać się z jego treścią i zgromadzić dowodowy.