40 zł od osoby za dzień otrzyma osoba, która gości u siebie matkę z dwojgiem malutkich dzieci, i ta, która daje dach nad głową i żywi troje dorosłych.

Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Nowe prawo wchodzi w życie 16 marca.

Kwota 40 zł świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę, gdy zakwaterowania i wyżywienia udzielano także przed dniem wejścia w życie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Więcej będzie mogła dostać zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Zawiera on m.in. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek, jego PESEL lub NIP, a także wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie. Trzeba też podać liczbę przyjętych osób.

Wniosek zawiera oświadczenie, że za wskazany okres nie otrzymano innego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie będzie wypłacane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni. Goszczący u siebie Ukraińców najpierw będą musieli ponieść koszty, potem otrzymają pieniądze – świadczenie będzie wypłacane z dołu. A na rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać nawet miesiąc.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonają upoważnieni pracownicy samorządu. Gmina odmówi świadczenia, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia za zgodą wojewody może zostać przedłużony. Zgoda wojewody ma dotyczyć szczegółowo uzasadnionych indywidualnych przypadków albo grupy podmiotów na obszarze województwa, zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. W tym ostatnim przypadku wojewoda będzie mógł wydłużyć okres wypłaty świadczenia z urzędu. Zgoda zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej wojewody.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2022 r., DzU z 15 marca 2022 r., poz. 605

Czytaj więcej

Specustawa o uchodźcach: wszystko, co trzeba wiedzieć