W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt weszli: Areto, FinTech Consultancy, IT9 oraz Eversheds Sutherland Wierzbowski. Beneficjentami projektu są Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konsorcjum wspierać będzie te instytucje w stworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku finansowym oraz usuwaniu ograniczeń regulacyjnych i nadzorczych dla rozwoju sektora FinTech. Celem konsorcjum będzie także dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie użycia nowych technologii wspierających procesy nadzorcze w wybranych obszarach rynku. Projekt uwzględni innowacyjne technologie takie jak: chmura obliczeniowa, technologia rozproszonego rejestru, uczenie maszynowe (machine learning) oraz zaawansowane rozwiązania analityczne. Project Managerem ze strony konsorcjum jest Mariusz Więckowski, partner zarządzający Areto.

Projekt został podzielony na trzy ścieżki. Pierwsza z nich, prowadzona przez Mariusza Więckowskiego (Areto), dotyczyć będzie kwestii identyfikacji barier dla rozwoju sektora FinTech oraz propozycji ich rozwiązania. Jej celem jest dostarczenie Ministerstwu Finansów rekomendacji dla wspierania rozwoju sektora FinTech w Polsce. Za wsparcie technologiczne w tym obszarze będzie odpowiedzialny Ernest Frankowski (CEO, IT9).

Druga część projektu będzie prowadzona przez Michała Markowskiego (szef zespołu bankowości i finansów w kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski) oraz Piotra Ziółkowskiego (założyciel FinTech Consultancy) i dotyczyć będzie opracowania modelu funkcjonowania dla piaskownicy regulacyjnej w UKNF oraz przedstawienia odpowiednich ram prawnych w polskim prawie.

Celem trzeciej części projektu będzie dostarczenie rekomendacji dla UKNF w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesach nadzorczych, czyli SupTech, polegającym na użyciu innowacyjnych rozwiązań do cyfryzacji i automatyzacji poszczególnych obszarów czynności nadzorczych. Ta część projektu będzie prowadzona przez Ernesta Frankowskiego (IT9).

Wszystkie zagadnienia dotyczące rozwoju FinTech będą szeroko konsultowane oraz omawiane w ramach publicznych konsultacji z przedstawicielami sektora FinTech.

Projekt jest finansowany z funduszy Programu ds. Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) Komisji Europejskiej oraz koordynowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Michał Markowski, szef zespołu bankowości i finansów w Eversheds Sutherland Wierzbowski

Jest nam niezmiernie miło, że możemy współpracować z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów w projekcie obejmującym opracowanie mapy drogowej usunięcia barier dla rozwoju sektora fintech w Polsce, wsparcie UKNF w przygotowaniu i wdrożeniu piaskownicy regulacyjnej oraz doradztwo przy identyfikacji technologii nadzorczych, które mogłyby zostać wdrożone w Polsce. Projekt ma na celu umożliwienie transformacyjnych zmian na rynku finansowym oraz stworzenie mocniejszych fundamentów dla rozwoju innowacji w Polsce. W tym sensie jest to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego rynku usług finansowych, a jego realizacja przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego rynku dla zagranicznych inwestorów. Wspólnie z kolegami z innych biur Eversheds Sutherland przeprowadzimy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego opartą na doświadczeniach z innych jurysdykcji analizę możliwości wdrożenia piaskownicy regulacyjnej w Polsce oraz udzielimy UKNF wsparcia w przygotowaniu ostatecznego modelu takiego rozwiązania. Sieć Eversheds Sutherland posiada bogate doświadczenie w tego rodzaju projektach realizowanych w różnych sektorach gospodarki – cieszę się, że będziemy mogli wykorzystać zarówno lokalne, jak i globalne doświadczenia, by wesprzeć Ministerstwo Finansów oraz UKNF przy realizacji tak istotnego przedsięwzięcia.

Ernest Frankowski, IT9

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Na projekt czekało z niecierpliwością całe polskie środowisko FinTech tak po stronie publicznej, jak i rynku. W założeniach jego efektem ma być studium i rekomendacje w zakresie uwolnienia innowacyjności, stworzenia piaskownicy regulacyjnej, a także zastosowania nowoczesnych technologii w zadaniach nadzorczych. Wobec szerokiego i ambitnego zakresu naszego projektu, unikalna jest także baza jego interesariuszy. Bezpośrednimi klientami są MF i UKNF, funkcję koordynatora spełnia EBOiR, a beneficjentami będą, mamy nadzieję, wszyscy uczestnicy rynku FinTech. Finalnie, celem nas wszystkich jest stworzenie w Polsce warunków wspierających dynamiczny wzrost innowacji finansowych i, w konsekwencji, ich eksport na rynek europejski i światowy.

Piotr Ziółkowski, założyciel i partner zarządzający FinTech Consultancy

Rynek czekał na ten projekt od dawna. Brak piaskownicy regulacyjnej stanowi barierę dla rozwoju sektora fintech w Polsce. Dziś, kiedy czas rynkowej walidacji innowacyjnej idei nie rzadko decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia, bardzo ważne jest aby funkcjonowało środowisko testowe, w którym fintechy mogą realizować swoje działania już na wczesnym etapie i w ograniczonych warunkach. Obserwujemy, że również inni europejscy regulatorzy co raz chętniej implementują ideę piaskownicy regulacyjnej. Dla Polski, która chce być faktycznym hubem dla fintechów w regionie, piaskownica jest bardzo ważnym krokiem. Kolejne będą wyznaczone w ramach mapy drogowej dla rozwoju fintechów w kraju. Jej celem jest nie tylko identyfikacja barier i przedstawienie rekomendacji ich usunięcia, ale również przedstawienie propozycji konkretnych rozwiązań prawnych zmierzających do tego celu. Co ważne, praktyczny wymiar mapy drogowej będzie powstawał dzięki prowadzonym przez konsorcjum konsultacjom społecznym z przedstawicielami sektora fintech. Chcemy dokładnie ich wysłuchać i zaproponować konkretne rozwiązania. Bardzo się cieszę ze wspólnej inicjatywy UKNF oraz Ministerstwa Finansów wspieranej przez EBRD oraz Komisję Europejską. To będzie wspaniały projekt.

Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający Areto

Prace w ramach projektu, szczególnie w ramach ścieżki FinTech, będą szeroko konsultowane z interesariuszami, w tym firmami sektora FinTech, regulowanymi podmiotami sektora finansowego, fundacjami i stowarzyszeniami, a także z organami nadzoru. Celem jest przygotowanie całościowych rekomendacji, których efektem będzie umocnienie pozycji Polski na światowej mapie FinTech. Niektóre narzędzia wspierające rozwój FinTech są już zaplanowane – na przykład piaskownica regulacyjna, do której wdrożenia przygotowuje się UKNF. Inne środki wsparcia zostaną wypracowane w trakcie projektu.