W swojej skardze Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, by Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji premiera z 16 kwietnia 2020 r. Polecała ona Poczcie Polskiej podjęcie i realizację czynności niezbędnych do przygotowania wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Na tej podstawie Poczta wystąpiła do władz samorządowych o przekazanie jej spisów wyborów.

Jego zdaniem decyzja rażąco narusza prawo i negatywnie wpływa na prawa obywatelskie.

- Poczta Polska S.A., na podstawie zaskarżonej decyzji nie może wykonywać żadnych zadań związanych z powszechnymi wyborami korespondencyjnymi Prezydenta RP, gdyż brak jest podstawy prawnej dla tego typu działań. Nie może być za nią uznana ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. – jest ona dopiero rozpatrywana przez Senat - uzasadnia RPO.

Rzecznik wniósł, aby do czasu wyroku w sprawie sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji premiera Morawieckiego.