Świdnicka uchwała została przyjęta w 2019 roku i dotyczyła wyznaczenia na terenie gmin lub powiatu tzw. "stref wolnych od ideologii LGBT", ograniczała więc swobodę przemieszczenia się i pobytu na terenie państw członkowskich poprzez zniechęcanie obywateli Unii Europejskiej przynależących do mniejszości LGBTQ do przebywania na ich terenie. Powiat świdnicki przyjął uchwałę anty-LGBT jako jeden z pierwszych w Polsce. Jego śladem poszły kolejne, co sprawiło, że łącznie w całym kraju zostało przyjętych 105 dyskryminujących uchwał. 

Obecnie pozostało ich 15. Wynika to przede wszystkim z wyroków sądów administracyjnych, które wskazywały, że uchwały były podejmowane bez podstawy prawnej oraz są nieważne z powodu rażącego naruszenia prawa. Drugim, a może nawet i ważniejszym powodem do ich uchylania były finanse - obowiązująca uchwała anty-LGBT uniemożliwiała otrzymanie środków z Unii. Dyskryminujące regiony miały zostać "odcięte" od unijnych pieniędzy ze względu na swoją politykę niezgodną z Kartą Praw Podstawowych. 

Czytaj więcej

RPO: uchylić ostatnie uchwały ”anty-LGBT”. Co na to gminy i powiaty?

Sądy administracyjne zajmujące się sprawami uchwał jednogłośnie wskazywały iż dyskryminują one konkretne osoby i stwarzają wokół nich "wrogą, uwłaczającą i zastraszającą atmosferę, co może powodować ryzyko przemocy wobec tych osób". W wyrokach podkreślano, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na swoją orientację seksualną czy tożsamość płciową. Same władze podejmując tego rodzaju uchwały miały swoim działaniem nawoływać do nieprzestrzegania powszechnie obowiązującego prawa. 

W przyjętym przez Radę Powiaru w Świdniku stanowisku, radni wskazali - "wspieramy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Deklarujemy, że Rada Powiatu w Świdniku w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierna tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijańswa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności".