Nawet 250 tys. zł kredytu na preferencyjnych warunkach będą mogli dostać studenci płatnych studiów medycznych w języku polskim. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków z budżetu państwa, a następnie – po spełnieniu warunków – jego częściowego lub całkowitego umorzenia. Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, ale nie dłużej niż przez sześć lat.

Kredyt będzie miał preferencyjny charakter – niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty, a w trudnej sytuacji życiowej – zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. O kredyt będzie można ubiegać się już od 1 października 2021 r.

Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe, jeśli młody lekarz przepracuje w publicznej służbie zdrowia dziesięć lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od ukończenia studiów. Konieczne będzie też uzyskanie w tym czasie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową. Dodatkowo przewidziano możliwość umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne. Decyzje umarzające kredyt będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.

Przybędzie także uczelni, na których będzie można studiować medycynę. Więcej szkół wyższych będzie mogło bowiem wnosić o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Ważne, aby uczelnia posiadała już doświadczenie w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu medycznego – prowadziła studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, ale też pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, oraz posiadała kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Projekt zawiera też przepisy, które mają ograniczyć czas pobierania stypendiów i zapomóg przez wiecznych studentów. Przewidują, że „łączny okres, przez który przysługują świadczenia, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta". Wyjątkowo na studiach jednolitych magisterskich, których czas trwania określony w przepisach wynosi 11 lub 12 semestrów (np. medycyna), okres przysługiwania świadczenia będzie dłuższy o dwa semestry.

Obecnie przez niejasności w przepisach sądy przyznają stypendia studentom, którzy studiują dłużej niż sześć lat. Nowelizacja ma to ukrócić.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu