Sędzia z chwilą przejścia w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił ma otrzymywać uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku. I to bez obniżenia wynikającego z zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych – przesądza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprawa dotyczy postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów wszczętych przed laty i do dziś niezakończonych.

O los takich sędziów zapytali ministra sprawiedliwości posłowie. Ten sprawę przesądził. Coroczna waloryzacja przysługuje im na zasadach ogólnych.

Ani przepis art. 100 § 2, ani inna norma prawa o ustroju sądów powszechnych nie różnicuje uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku, gdy wobec niego toczy się (lub zostało zawieszone) postępowanie dyscyplinarne.

Minister przypomina, że przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w stanie spoczynku są takie same jak dla sędziów orzekających.