Ważne dla prawników. Sąd UE wprowadza zmiany od 1 kwietnia

Wideorozprawy, wspólne rozprawy i wprowadzenie pojęcia spraw pilotażowych - to niektóre ze zmian wprowadzanych od 1 kwietnia w przepisach regulaminu Sądu Unii Europejskiej, który jest organem sądowym I instancji Trybunału Sprawiedliwości UE.

Publikacja: 31.03.2023 14:38

Ważne dla prawników. Sąd UE wprowadza zmiany od 1 kwietnia

Foto: G.Fessy/CJUE

Jak czytamy w komunikacie prasowym TSUE,  Sąd UE zmienił swój regulamin w celu optymalizacji czasu pracy. Zmiany mają być także odpowiedzią na potrzeby uczestników postępowań. 

Propozycje zmian uzyskały zgodę Trybunału i zostały zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej. 

Co się zmienia?

Zmiany przepisów proceduralnych wyjaśniają, uzupełniają lub upraszczają niektóre przepisy. Ograniczą one m.in. potrzebę uzupełniania braków pism procesowych.

Wideokonferencje

Sąd przewidział w regulaminie możliwość przeprowadzenia rozprawy w formie wideokonferencji poprzez ustanowienie ram prawnych i technicznych w tej dziedzinie. Zastosowanie wideokonferencji będzie możliwe na wniosek złożony przez przedstawiciela strony, gdy fizyczny udział w rozprawie jest niemożliwy. Powinien być wniesiony w oparciu o „względy zdrowotne, względy bezpieczeństwa lub inne poważne powody" (art. 107a regulaminu postępowania). Warunki techniczne, jakie należy spełnić, by móc wziąć udział w rozprawie w formie wideokonferencji, zostały sprecyzowane w praktycznych przepisach wykonawczych do regulaminu postępowania. Całość uzupełnia dokument zatytułowany „Zalecenia praktyczne dla przedstawicieli prezentujących wystąpienia na wideokonferencji".

Podpis elektroniczny

W marcu 2022 r. Sąd rozpoczął podpisywanie wyroków i postanowień w formie elektronicznej. Teraz, w przepisach wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem, określone zostały szczegółowe zasady podpisywania orzeczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zasady trwałego i bezpiecznego przechowywania oryginalnych wersji elektronicznych tych dokumentów.

Proaktywne zarządzanie

Zmiany pozwolą Sądowi realizować wymóg proaktywnego zarządzania sprawami i są zbieżne z refleksjami zawartymi w sprawozdaniu rocznym Trybunału Sprawiedliwości za rok 2020.

Sprawa pilotażowa

Artykuł 71a regulaminu postępowania wprowadza pojęcie „sprawy pilotażowej". Wskazuje przypadki, w których spośród kilku zawisłych przed Sądem spraw podnoszących tę samą kwestię prawną, identyfikuje się jedną jako sprawę pilotażową, a pozostałe zostają zawieszone. Wprowadzono nowe gwarancje: sprawa pilotażowa będzie rozpoznawana w pierwszej kolejności, a strony w sprawach zawieszonych będą wysłuchane po podjęciu postępowań w ich sprawach.

Wspólna rozprawa dla większej liczby spraw

Artykuł 106a regulaminu postępowania umożliwi wyznaczanie wspólnych rozpraw dla większej liczby spraw, jeżeli istnieją miedzy nimi podobieństwa, i to niezależnie od kwestii, czy spełnione są warunki połączenia spraw.

Ochrona danych

Zmiany dostosowują regulamin do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych w Unii Europejskiej. Wyraźnie rozróżnia się przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych (art. 66) i przetwarzanie danych niebędących danymi osobowymi (art. 66a). Komunikat „Pominięcie danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych" przypomina o konieczności złożenia wniosku o pominięcie danych w odrębnym piśmie z chwilą złożenia pisma procesowego w celu uniknięcia ich przedwczesnego rozpowszechnienia w Internecie.

Dokumenty użyteczne dla stron

Sąd zaktualizował szereg dokumentów użytecznych dla przedstawicieli stron: Wykaz Kontrolny – Skarga, Model streszczenia podniesionych w skardze zarzutów i głównych argumentów, Wykaz Kontrolny – Rozprawa, Komunikat dotyczący pominięcia danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych.

Opracowano również nowe dokumenty, by ułatwić przedstawicielom stron przygotowanie skarg (udostępnienie orientacyjnych modeli skarg) oraz udzielić wskazówek, gdy uzyskali oni zgodę na występowanie w formie wideokonferencji (Zalecenia praktyczne dla przedstawicieli zabierających głos podczas wideokonferencji).

Nowe przepisy proceduralne są udostępnione na stronie internetowej Curia w rubryce Sąd/Procedura: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/

Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach