Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro po wyroku ETCP z 7 maja 2021 r. w postępowaniu wszczętym przeciwko Polsce na skutek skargi Xero Flor. Spółka domagała się wówczas odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.

Według Ministra Sprawiedliwości, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podważa legalność powołanych do Trybunału Konstytucyjnego sędziów. Takie działanie jest zbyt szeroką ingerencją w polską suwerenność i w sposób nieuprawniony powiększa kompetencje strasburskiego Trybunału.

Czytaj więcej

Case Xero Flor - ETPCz wydał 7 maja 2021 roku wyrok w sprawie spółki i Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku w sprawie Xero Flor, Europejski Trybunał podważył legalność funkcjonowania i orzekania Trybunału Konstytucyjnego ze względu na nieprawidłowe obsadzenie stanowisk. Orzeczono, że Polska naruszyła prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

W swoich wypowiedziach, Zbigniew Ziobro podkeślał, że intencją skierowania wniosku jest jedynie przeciwdziałanie nieuprawnionemu rozszerzaniu kompetencji Trybunału w Strasburgu, a nie jak mogą niektórzy oceniać, sprzeciw wobec zobowiązań nakładanych na Polskę w związku z przystąpieniem do Konwencji.

Wniosek o zbadanie zgodności obejmuje:

1. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284), w zakresie, w jakim pojęciem "sąd" użytym w tym przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej z art. 2, art. 8 ust. 1, art 10 ust. 2, art 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP;

Czytaj więcej

Prokurator Generalny złożył wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

2. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim utożsamia wynikającą z tego przepisu gwarancję rozpatrzenia indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach danego podmiotu o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej z kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów normatywnych, a przez to pozwala objąć postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym wymogami wynikającymi z art. 6 EKPC z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 122 ust. 3 i 4, art. 188 pkt 1-3 i 5 i art. 193 Konstytucji RP;

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

3. art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji wskazanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą z art. 2, art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 3 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska - przewodniczący, sędzia TK Wojciech Sych - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, sędzia TK Bartłomiej Sochański, sędzia TK Michał Warciński