Opinia biegłego jest jawna na wniosek

Opinie biegłych sporządzone na piśmie, jak i opinie utrwalone ustnie w protokole rozprawy sądowej, podlegają udostępnieniu na wniosek – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Publikacja: 29.10.2014 09:30

Opinia biegłego jest jawna na wniosek

Foto: www.sxc.hu

Mężczyzna zwrócił się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o udostępnienie informacji publicznej, w postaci wszystkich opinii biegłych, wydanych w interesującej go sprawie, zakończonej prawomocnym wyrokiem tego sądu.

Opinia biegłego jako dokument urzędowy

Organ jednak odmówił wnioskodawcy, powiadamiając go zwykłym pismem. Wskazał, że opinie biegłych nie są informacją publiczną, lecz materiałem dowodowym i w tym sensie należą do stron postępowania, a nie do sądu. Szef sądu wyraził opinię, że do postępowań przed sądami powszechnymi nie można stosować zasad wypracowanych na gruncie postępowań administracyjnych, w których akta i inne materiały związane są z realizacją przewidzianych prawem zadań publicznych. Jego zdaniem sądy powszechne nie załatwiają spraw publicznych. Natomiast opinie biegłych są dokumentami wytworzonymi na polecenie sądu, zawierającymi informacje wyłącznie o sposobie załatwienia sprawy. Nie zawierają danych publicznych sądu.

Mężczyzna nie zgodził się z taką argumentacją i postanowił wnieść skargę na bezczynność Prezesa, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wyraził pogląd, iż opinie biegłych sądowych, wydane w postępowaniu przed sądem powszechnym, nie tylko stanowią informacje o sprawach publicznych, ale zawierają dane publiczne, więc muszą zostać udostępnione na wniosek.

Wnioskodawca wywodził, że dokumenty, o które prosił zostały wytworzone na zlecenie Sądu, a więc podmiotu reprezentującego władzę publiczną, w ramach sfery jego działalności, zawierające informację o ewentualnym sposobie załatwienia, prowadzonej przez ten podmiot sprawy. Dodał również, że treść ustnych opinii biegłych sądowych podlega utrwaleniu w protokole w trakcie rozprawy, który to protokół jest sporządzony pod kierunkiem sędziego przewodniczącego, czyli funkcjonariusza publicznego. Jest też przez niego podpisany, co przesądza o tym, że stanowi dokument urzędowy, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Na koniec mężczyzna chciał jeszcze zasygnalizować WSA, że Prezes Sądu Apelacyjnego, ani nie udostępnił informacji, ani nie wydał decyzji, co oznacza, że pozostawał w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę organ wyraził pogląd, że opinia biegłego złożona do akt sprawy nie musi być przez sąd wykorzystana i stanowić podstawy ustaleń oraz rozstrzygnięcia. Pomimo działania biegłego na zlecenie sądu, sama potencjalna możliwość wykorzystania przez sąd opinii biegłego, nie stanowi załatwienia sprawy publicznej, w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej, natomiast niewątpliwie ułatwia osiągnięcie takiego rezultatu.

Dzięki opiniom sąd realizuje zadania publiczne

WSA 19 września 2014 roku zobowiązał Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi do załatwienia wniosku mężczyzny, w terminie czternastu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Sąd przypomniał, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także odnosząca się do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne lub gospodarujących mieniem publicznym. Jest to co prawda definicja szeroka i mieści się w niej treść wszelkiego rodzaju dokumentów, odnoszących się do organów władzy publicznej. Obejmują ją zarówno dokumenty bezpośrednio wytworzone, jak i te, których używa się przy realizacji powierzonych prawem zadań, nawet jeśli nie pochodzą od organów władzy publicznej.

Tym samym, zdaniem WSA, zarówno opinie biegłych sporządzone na piśmie, jak i opinie ustne utrwalone w protokole rozprawy sądowej z uwagi na to, że służą sądowi, a więc organowi władzy publicznej, do realizacji powierzonych mu prawem zadań, stanowią informację o sprawach publicznych (sygnatura II SAB/Łd 106/14).

Wyrok jest prawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność