- Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez kuratorów, stanowi ingerencję państwa w konstytucyjnie chronione prawo obywateli do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - podkreślił rzecznik.

Problem braku przepisów upoważniających kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych wykonawczych został przedstawiony w piśmie przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów skierowanym do rzecznika.

Zdaniem przewodniczącego KRK, brak odpowiednich uregulowań prowadzi do sytuacji, w których kuratorzy niekiedy odmawiają przeprowadzania wywiadów, powołując się na brak podstawy prawnej.

W ocenie rzecznika, konieczne jest jednoznaczne uregulowanie pozycji kuratora sądowego w tym zakresie. Jest to tym bardziej istotne, że w omawianych sytuacjach działania organów pomocniczych władzy sądowniczej wkraczają w sferę konstytucyjnych i konwencyjnych wolności i praw człowieka. Problem dotyczy m.in. spraw takich jak: postępowania prowadzone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym bądź domu pomocy społecznej, ustalenie warunków życiowych osób ubezwłasnowolnionych, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z kandydatami na opiekunów prawnych lub kuratorów osób ubezwłasnowolnionych, a także z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W związku z powyższym rzecznik wystąpił do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.