[b]Mamy z mężem wspólność majątkową, ale oddzielne konta bankowe. Chciałabym przelać na jego konto ok. 50 tys. zł w związku z planowaną przez niego inwestycją. Czy taką operację trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Poza tym mąż chce pożyczyć od swojego ojca ok. 50 tys. zł. Jakich formalności powinien dopełnić, żeby uniknąć kłopotów z fiskusem? – pyta czytelniczka.[/b]

[i][b]Odpowiada Joanna Aleksiejczuk - konsultant w Zespole Podatków Osobistych i Ubezpieczeń Społecznych MDDP:[/b][/i]

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Mogą oni wówczas dokonywać przesunięcia składników swoich majątków osobistych bez negatywnych skutków podatkowych dla którejkolwiek ze stron. Transfery w ramach jednego majątku wspólnego nie powodują powstania zobowiązania ani w zakresie podatku dochodowego, ani podatku od spadków i darowizn.

[b]Zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z 16 lipca 2007 r. (sygn. 1438/RM/436-18/07/205/D/HM)[/b] nie można nabyć w drodze darowizny majątku od współmałżonka, z którym pozostaje się we wspólnocie majątkowej. Zatem [b]żona dokonująca transferu pieniędzy z własnego konta bankowego na konto bankowe męża (niezależnie od wysokości przekazywanej kwoty) nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym.[/b]

[b]Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy podatnik uzyskuje pieniądze w kwocie ok. 50 tys. zł od swojego ojca[/b]. Takie przekazanie może być rozpatrywane w dwojaki sposób.

Jeśli strony zdecydują się zawrzeć umowę pożyczki, umowa taka podlega opodatkowaniu 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak pożyczki w formie pieniężnej dla najbliższej rodziny są zwolnione z PCC bez ograniczenia kwotowego. W tej grupie mieszczą się rodzice.

Warunkiem formalnym zwolnienia jest złożenie deklaracji w sprawie PCC właściwemu organowi podatkowemu. Musi to nastąpić w terminie 14 dni od daty dokonania czynności. Osoba biorąca pożyczkę musi też udokumentować, że otrzymała pieniądze na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jeśli jednak nie zostanie podpisana umowa pożyczki, przekazanie pieniędzy będzie traktowane jako darowizna. Od darowizny dokonanej między osobami zaliczanymi do najbliższej rodziny (w tym przypadku chodzi o relację syn – ojciec) mąż czytelniczki też nie zapłaci podatku, jeśli spełni warunki formalne. Musi zgłosić otrzymanie darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentować otrzymanie pieniędzy na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Niedokonanie zgłoszenia skutkuje zapłatą podatku.