Projekt ten jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Grupą docelową działań podejmowanych w jego ramach są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie.

Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne, wszystko po to, by znali swoje prawa i mechanizmy ochrony.

Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń w tym również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.

Projekt przewiduje:

- przeszkolenie około 40 osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, celem podniesienia ich kompetencji;

- zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie bądź mających kontakt z tym zjawiskiem;

- objęcie osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie pomocą terapeutyczną bądź innego rodzaju wsparciem psychologicznym.

Zdaniem resortu sprawiedliwości, działania promujące projekt przewidziane przez cały okres jego realizacji, przyczynią się do wzrostu ogólnej świadomości społecznej odnośnie do konieczności reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie.

Koszty projektu wynoszą 700 000 Euro.

Zobacz: „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie"

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie można znaleźć na stronie http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/.