Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zabroniony będzie przywóz do Polski dóbr kultury, które zostały wyprowadzone z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powstały lub zostały odkryte z naruszeniem przepisów tego państwa.

Sankcją za złamanie przepisu dotyczącego przywozu dóbr kultury będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Jednocześnie możliwe będzie orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z przestępstwa.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu