W przyjętej inicjatywie ustawodawczej posłowie PE wzywają Komisję do wymienienia przemocy ze względu na płeć jako nowego obszaru przestępczości na mocy art. 83 ust. 1 TFUE, obok innych przestępstw, które należy zwalczać na wspólnej podstawie, takich jak handel ludźmi, narkotykami i bronią, przestępczość komputerowa i terroryzm.

Europosłowie potępili kobietobójstwo jako najbardziej ekstremalną formę przemocy ze względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt i podkreślili, że odmowa legalnej i bezpiecznej aborcji jest również formą przemocy ze względu na płeć. Przypominają w tym względzie, że Europejski Trybunał Praw Człowieka kilkakrotnie orzekał, że restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji i brak ich egzekwowania naruszają prawa człowieka kobiet. Posłowie wskazali też, że sytuację ofiar przemocy pogorszyła pandemia.

Inicjatywa ustawodawcza została przyjęta 427 głosami. Przeciwko głosowało 119 europosłów (ultrakonserwatystów i skrajnej prawicy), a 140 wstrzymało się od głosu.

Zdaniem posłów, unijne regulacje muszą uwzględniać standardy Konwencji stambulskiej, która zawiera definicję naruszenia nietykalności cielesnej jako braku zgody (Konwencja nie została podpisana przez 27 państw członkowskich). Powinny się w niej znaleźć m.in. regulacje dotyczące wsparcia usług ochrony i leczenia ofiar. Nowa dyrektywa ma chronić nie tylko kobiety i dziewczęta, ale także osoby LGBTIQ+.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą rządy 27 państw członkowskich. Może nie być o nią łatwo, gdyż wymagana jest jednomyślność.

Według statystyk Parlamentu Europejskiego, jedna na trzy kobiety w UE doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej. Około 50 kobiet jest co roku ponosi śmierć w wyniku przemocy ze względu na płeć, a 75 proc. kobiet deklaruje, że padło ofiarą molestowania seksualnego w środowisku zawodowym.