Od 1 lipca 2015 r. zmianie uległa treść art. 113a par. 3 Kodeksu karnego wykonawczego. Obecnie skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze przed zmianą przepisów sygnalizował niektóre problemy, które rysują się po wyjściu w życie przepisu, w tym zawężenie kręgu osób, które mogą zamówić paczkę dla skazanego, do osób najbliższych. Wskazywał wówczas, iż trudno znaleźć uzasadnienie dla wprowadzenia tego rodzaju ograniczenia.

RPO przypomina, iż zgodnie z innym przepisem (art. 105 § 1 k.k.w.) skazanemu należy umożliwić utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne.

- Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do skargi konstytucyjnej ponieważ uważa, iż zawężenie możliwości składania zamówień na paczkę żywnościową tylko do osób najbliższych przeczy konstytucyjnej zasadzie równości, zasadzie sprawiedliwości społecznej i zasadzie humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolności – tłumaczy dr Marcin Mazur, zastępca Dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO.

- Nie każdy skazany posiada osobę najbliższą. Ponadto, tak jak w życiu „na wolności", nie wszyscy skazani utrzymują kontakt z osobami najbliższymi. Czasami bliższe relacje łączą skazanych z przyjaciółmi, znajomymi, którzy w sensie prawnym nie należą do grupy osób najbliższych – dodaje Mazur.