Cztery kraje UE, w tym Polska, nie wydawały praw jazdy na wymagane okresy ważności i nie zdefiniowały prawidłowo niektórych kategorii praw jazdy. Polska nie wprowadziła też przepisów o miejscu zamieszkania, w szczególności w odniesieniu do osób mieszkających kolejno w różnych państwach członkowskich.

Unijna dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw jazdy wprowadza m.in. nowe ich kategorie i określa daty ważności, zależnie od rodzaju uprawnień. Ustanawia także sieć wymiany informacji na temat praw jazdy (RESPER), do której jednak nie przystąpiła Finlandia. Dyrektywa zaś ma ograniczać możliwości oszustwa, gwarantując rzeczywistą swobodę przemieszczania się kierowców w UE i przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach.

Komisja Europejska wszczęła postępowania w sprawie uchybień w licpcu 2014 r. Te cztery państwa wciąż jednak nie wywiązały się ze swoich zobowiązań, dlatego Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W Polsce od 19 stycznia 2013 r. prawa jazdy są wydawane maksymalnie na 15 lat. Taki dokument otrzymują też kierowcy, którzy wcześniej mieli uprawnienia bezterminowe. Po 15 latach trzeba wyrobić następny dokument. Od 2013 r. wszystkie nowe dokumenty uprawniające do jazdy wydawane w UE mają postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową.