Obowiązujące dotychczas przepisy nie pozwalają inspektorom nakładać mandatów we wszystkich wykroczeniach, które mogą być przez nich ujawnione w ramach posiadanych kompetencji.

Ujawnione wykroczenie i co dalej?

Prowadzi to do sytuacji, że po wykryciu wykroczenia inspektor ITD musi dziś wezwać funkcjonariuszy innych służb by zadziałali na miejscu i na tej podstawie wnosić do sądu wniosek o ukaranie.

Na podstawie przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia Inspekcja Transportu Drogowego ma uprawnienia oskarżyciela publicznego i może skierować wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia, nie ma jednak uprawnienia do nałożenia grzywny w formie mandatu za czyny mniejszej wagi. Choć je wykrywa.

Po zmianie:

Inspektorzy będą uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia w kilku nowych sytuacjach.

Po pierwsze - zużywaniu oleju opałowego do celów napędowych;

Po drugie - posługiwaniu się dowodem rejestracyjnym z danymi, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu;

Po trzecie - dopuszczeniu przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą stosownych uprawnień albo pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu albo pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy, bądź pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, jak również do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Czytaj więcej

Więcej mandatów dla kierowców. ITD zyska nowe uprawnień