Zgodnie z zapowiedziami i uzasadnieniem projektu, celem ustawy jest przede wszystkim wsparcie osób najbliższych ofiar przedstępstw wypadków drogowych oraz poprawa bezpieczeństwa w szczególności poprzez skuteczną walkę z przestępstwami drogowymi. 

Ustawa podwyższa maksymalną wysokość grzwyny z 5 do 30 tysięcy złotych. Do kodeksu wykroczeń dodano również czyn polegający na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie. Uszczegółowiono również kwestie dotyczące zatrzymywania prawa jazdy kierowców, którzy nie przestrzegają zasad korzystania z tachografów. Ponadto, uzupełniono również, które przestępstwa Policja może przekazać do centralnej ewidencji kierowców.

Czytaj więcej

Wysokie kary dla kierowców gotowe do uchwalenia

Ustawa reguluje również kto może zostać pełnomocnikiem z wyboru bliskich ofiary wypadku w postępowanaich cywilnych o rentę - adwokat lub radca prawny.

Mimo szerego poprawek zrezygnowano jednak z grzywny w wysokości 1500 złotych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/ha - obniżono ją do 800 złotych. Ważną nowością jest uzależnienie "wyzerowania" punktów karnych od zapłaty otrzymanego mandatu - punkty skasują się automatycznie po upływie dwóch lat od zapłaty. 

Za ustawą głosowało 390 posłów, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu 

Etap legislacyjny: ustawę skierowano do Senatu