Argument o negatywnych konsekwencjach takiej decyzji dla działalności gospodarczej nie przekonał Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Adam Z. (dane zmienione) zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję prezydenta Warszawy o skierowaniu go na badania psychologiczne. Jednocześnie wystąpił o wstrzymanie jej wykonania. Argumentował, że po poddaniu się badaniom psychologicznym (które mają ustalić istnienie lub nieistnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami) decyzja, choć zaskarżona do sądu, zostanie wykonana. Jej ewentualne uchylenie nie przywróci poprzedniego stanu.

Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania decyzji. Na wniosek skarżącego sąd może jednak wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub wywołania trudnych do odwrócenia skutków.

WSA nie miał wątpliwości, że kierowca nie wyjaśnił ani nie uprawdopodobnił, na czym miałaby polegać ewentualna znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki z powodu decyzji kierującej na badania psychologiczne.

W zażaleniu do NSA Adam Z. argumentował, że jako członek zarządów dwóch firm, prowadzących restauracje oraz sieć barów, podejmuje kluczowe decyzje dotyczące ich funkcjonowania i bieżących spraw. Poddanie się badaniom psychologicznym oznaczałoby, że musiałby na jakiś czas powierzyć swoje obowiązki osobie trzeciej. Wiązałoby się to z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa: danych osobowych, finansowych oraz know-how zarządzania. Naraziłoby też spółki na znaczne koszty i straty wizerunkowe i mogłoby doprowadzić do zaprzestania ich działalności.

NSA uznał jednak, że w tych argumentach nie ma konkretów odnoszących się ściśle do sytuacji skarżącego. Nie mogą więc stanowić podstawy do orzeczenia przez sąd o wstrzymaniu wykonania decyzji.

sygnatura akt: I OZ 1866/15