Jeszcze przed wyjazdem w 2006 r. na stałe do Wielkiej Brytanii Adam Z. dorobił się łącznie 26 pkt karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego i został skierowany na egzamin na prawo jazdy kat. A,B i C. Ani jednak nie zgłosił się na egzamin, ani nie zwrócił prawa jazdy.

W 2011 r. zdał natomiast egzamin w Wielkiej Brytanii, uzyskując uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. C. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy uzyskane w innym państwa UE potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdami również na terenie Polski. Adam Z. zwrócił się więc z wnioskiem o wykasowanie w ewidencji wydziału komunikacji informacji o cofniętych uprawnieniach do kierowania pojazdami kat. A, B, C. Wyjaśnił, że od 2006 r. mieszka na stałe za granicą, gdzie uzyskał brytyjskie prawo jazdy.

W lutym 2017 r. starosta orzekł jednak o cofnięciu Adamowi Z. uprawnień do kierowania pojazdami kat. A, B, C w związku z niezgłoszeniem się na egzamin kontrolny. W kwietniu 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję. Stwierdziło, że skoro Adam Z. nie poddał się egzaminowi, organ był zobowiązany cofnąć mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Z dyrektywy UE z 2006 r. w sprawie praw jazdy wynika, że państwa członkowskie będące miejscem zamieszkania posiadacza prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie mogą stosować wobec niego własne przepisy krajowe. Mylny jest również pogląd, że zdanie egzaminu na prawo jazdy w innym państwie UE spowoduje anulowanie punktów karnych w Polsce.

W skardze na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim Adam Z. uznał za bezpodstawne cofnięcie prawa jazdy. Jeszcze przed wydaniem decyzji z lutego 2017 r. zdał w Wielkiej Brytanii egzamin na prawo jazdy kat. C. Zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami na terenie innego państwa członkowskiego UE czyni bezskuteczną decyzję o skierowaniu na egzamin oraz o cofnięciu tych uprawnień w Polsce.

Sądu nie przekonały te argumenty i oddalił skargę. Zdaniem WSA zasadnicze znaczenie mają dwie dyrektywy unijne w sprawie praw jazdy: z 1991 i z 2006 r. Obydwie wprowadzają jako zasadę obowiązek wzajemnego uznawania praw jazdy, wydawanych przez państwa członkowskie UE. Obydwie wprowadzają jednak również przepisy pozwalające na odmowę uznania ważności prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim takiej osobie, której prawo jazdy jest ograniczone, zawieszone lub cofnięte na terytorium wydającego je państwa – podkreślił sąd.

Dyrektywy wprowadzają też zakaz posiadania przez jedną osobę praw jazdy wydanych przez więcej niż jedno państwo członkowskie. Tak też orzekał Trybunał Sprawiedliwości UE. Zasada uznawania uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w innym państwie członkowskim UE nie jest więc bezwzględnie obowiązująca.

Skarżący nie zgłosił się na egzamin, co nakazywała mu prawomocna decyzja z 2006 r. Brytyjskie prawo jazdy zdobył w 2011 r., a więc w czasie, gdy nie cofnięto mu jeszcze polskiego prawa jazdy. W rezultacie miałby więc dwa prawa jazdy, wydane przez różne państwa członkowskie UE, co byłoby sprzeczne z dyrektywą unijną – orzekł sąd. Uzyskanie uprawnień w Wielkiej Brytanii nie jest bowiem równoznaczne z obowiązkiem sprawdzenia kwalifikacji, nałożonym zgodnie z polskim prawem. ©

Sygnatura akt: II SA/Go 594/17