Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie posiada zgody na cykliczne organizowanie zgromadzenia w dniu 11 listopada w latach 2024-2026. Tym samym sąd uchylił decyzję sądu pierwszej instancji oraz oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości od decyzji Wojewody Mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ws. organizacji ww. zgromadzenia.  

Jak ocenił Sąd Apelacyjny Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie był organizatorem zgromadzenia w 2021 roku, bo wydarzenie zostało zorganizowane przez organ władzy publicznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Z tego powodu Stowarzyszenie nie spełniło wymogów przyznania zgromadzeniu miana cyklicznego:

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, aby zgromadzenie mogło uzyskać status zgromadzenia cyklicznego musi być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z 8 lutego 2024 r. jest prawomocne, a decyzja Wojewody Mazowieckiego z 31 stycznia 2024 r. ostateczna. Utrata statusu zgromadzenia cyklicznego oznacza, że marsz organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości traci swoje pierwszeństwo nad pozostałymi zgromadzeniami. Zgodnie z przepisami nie dopuszcza się organizacji kontrdemonstracji w miejscu i w czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. 

Czytaj więcej

Estera Flieger: Innego 11 Listopada nie będzie