Język łaciński został ustawowo włączony do katalogu przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej. W konsekwencji konieczne jest określenie w rozporządzeniu sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu z tego języka. W przesłanym do konsultacji projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego zaproponowano, aby egzamin maturalny z języka łacińskiego trwał 120 minut, podobnie jak egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej. W trakcie egzaminu zdający będzie mógł korzystać z materiałów wymienionych w komunikacie wydanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Biznes na maturze

Projekt rozporządzenia uzupełnia też wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej, o nowy przedmiot biznes i zarządzanie wraz ze wskazaniem zakresu wymagań określonych w podstawie programowej. Egzamin maturalny w części pisemnej z biznesu i zarządzania, tak jak z informatyki, ma trwać 210 minut.

Egzamin maturalny z tych przedmiotów będzie przeprowadzany dopiero od roku szkolnego 2026/2027.

Etap - konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Rewolucji w sprawdzaniu matur na razie nie będzie