Rozporządzenie zostanie wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która nadal nie została ostatecznie przyjęta przez parlament.

Ustawa przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy. Jednorazowe wsparcie ma wynosić: 500 złotych dla używających LPG,  1 tys. zł dla korzystających z drewna kawałkowego, 2 tys. zł na olej opałowy, 3 tys. zł na pellet lub inny rodzaj biomasy. 

O dodatek dla gospodarstw domowych będzie można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania, poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Krótkie vacatio legis Ministerstwo uzasadnia koniecznością natychmiastowego umożliwienia beneficjentom dodatku dla gospodarstw domowych oraz gminom korzystania z wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku.

Co trzeba podać we wniosku? Jak wynika z opublikowanego wzoru, oprócz danych dotyczących nazwiska i miejsca zamieszkania wnioskodawcy oraz numeru konta bankowego, trzeba będzie podać dane (wraz z numerami PESEL) członków gospodarstwa domowego. Przy czym za takie rozumie się "osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)."

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek jednej z wyżej wymienionych osób.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Poza tym we wniosku trzeba zakreślić jedno z podanych w nim źródeł ciepła:

Kocioł na paliwo stałe

Kominek

Koza

Ogrzewacz powietrza

Trzon kuchenny

Piecokuchnia

Piec kaflowy na paliwo stałe

Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

Kocioł olejowy

Pelet drzewny

Drewno kawałkowe

Inny rodzaj biomasy

Gaz skroplony LPG

Olej opałowy

Część druga wniosku zawiera oświadczenie o zgodności z prawdą danych podanych we wniosku oraz o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Czytaj więcej

Kurioza węglowe. Bałaganu z dodatkami węglowymi ciąg dalszy