Z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynika, że do  9 kwietnia znów zamknięte będą:

- teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń bez udziału publiczności, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, wydarzeń transmitowanych online);

- kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury oraz kin na wolnym powietrzu);

- baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

- sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna stoki narciarskie kluby fitness i siłownie obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności);

- dyskoteki i kluby nocne,  z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

Czytaj też:

Rząd wzywa do pracy zdalnej

Wraca nauka zdalna we wszystkich klasach

Zamknięte będą także kasyna i salony z automatami do gier hazardowych (ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z).

Poważnie ograniczona została działalność hoteli. Do  9 kwietnia 2021 r. mogą działać  hotele robotnicze i dla pracowników sezonowych. Pozostałe mogą przyjmować gości będących m.in.  medykami, kierowcami, pełnomocnikami  procesowymi, aplikantami aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej, członkami ekip filmowych, dziennikarzami, funkcjonariuszami albo żołnierzami. Można też wynajmować pokoje pacjentom, którzy przyjechali się leczyć i ich opiekunom, a także osobom zdającym egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, cudzoziemcom, którzy nie mogą kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu. Dokładny katalog, liczący 44 punkty, jest w rozporządzeniu.

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne mogą przyjmować klientów pod warunkiem, że w zakładzie czy salonie przebywają tylko klienci i ewentualnie ich opiekunowie - nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

W galeriach handlowych mogą działać tylko niektóre punkty handlowe lub usługowe. To sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy meblowe, zoologiczne i z artykułami budowlanymi, akcesoriami samochodowymi oraz usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie.  Prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych jest zakazane.

Osoby przebywające w galeriach, na stacjach  paliw,  na targowisku - mają nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Urzędy administracji publicznej mogą ograniczyć działalność do wykonywania tylko zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.  Chodzi m.in o  sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej, świadczenia usług komunalnych, wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska. Do 9 kwietnia 2021 r. pracownicy urzędów mogą dostać polecenie pracy zdalnej. Nie dotyczy to jednak  sądów i prokuratur.

Do 9 kwietnia niemożliwe będzie przemieszczanie się pasażerów pociągami przez granicę z Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim. Osoby, które przekraczają granicę Polski w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub w celu pobytu na terytorium Polski, będą poddane obowiązkowej kwarantannie przez 10 dni (licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy) bez decyzji organu inspekcji sanitarnej. Na granicy muszą podać adres miejsca kwarantanny i numer telefonu do bezpośredniego kontaktu.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób, które przekraczają granicę państwową, będącą granicą wewnętrzną Unii, jeśli poruszają się samolotem, koleją, pojazdem samochodowym pojazdem samochodowym będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego, a także pojazdem przeznaczonym do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, pojazdem służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym oraz pojazdem  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

W przypadku  osób  przekraczających granicę z Czechami i Słowacją, kwarantanna jest  obowiązkiem niezależnie od tego czy przemieszczą się  pieszo czy jakimkolwiek środkiem transportu, jeśli przyjeżdżają do Polski w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli cel jest inny, osoby te muszą posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 wykonanego 48 godzin przed przed przekroczeniem granicy (licząc od momentu wyniku tego testu). Wynik trzeba będzie przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji w języku polskim albo  angielskim.

Poddanie się kwarantannie trzeba zgłosić do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii.

Jest cała lista wyłączeń z obowiązku poddania się kwarantannie. Nie będzie od dotyczył m.in. uczniów szkół położonych za granicą, studentów, medyków, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w Polsce oraz osób posiadających negatywny wynik testu na COVID, wykonanego 48 godzin przed przekroczeniem granicy oraz osób, które zakończyły izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia koronawirusem, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy. Wszystkie te okoliczności muszą być udokumentowane.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie, ma obowiązek poddać się izolacji  domowej, chyba że została skierowana do izolatorium lub szpitala. Osoby zamieszkujące z tą osobą, muszą poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej. Bez decyzji sanepidu. Nie muszą tego robić tylko osoby  zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz osoby, które były poddane izolacji lub hospitalizacji  z powodu zakażenia.