Umowa pożyczki zawarta pod koniec sierpnia 2017 r. opiewała na kwotę 1999,50 zł. Jednak w rzeczywistości pożyczkodawca przekazał kobiecie kwotę 1500 zł. Resztę stanowiły koszty pożyczki wymienione w umowie: 1999,50 zł prowizji płatnej częściowo przy przekazaniu kwoty pożyczki, a częściowo w ratach oraz odsetki w kwocie 403,96 zł. Całkowita kwota do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki wyniosła zatem 4402,96 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniosło 10 proc. w skali roku, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania - niemal 134 proc. Pożyczka została zabezpieczona wekslem własnym in blanco.

Spółka windykacyjna, która nabyła dług kobiety od pożyczkodawcy, w stycznia 2018 r. wystąpiła z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i zasądzenie od pozwanej kwoty 3464 zł. I Sąd Rejonowy w Hrubieszowie taki nakaz  wydał. Pozwana miała zapłacić żądaną kwotę w ciągu dwóch tygodni od jego doręczenia.

Niestety, od nakazu nie zostały wniesione zarzuty i stał się on prawomocny. Obecnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie prowadzi przeciwko pozwanej postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.

Po zbadaniu akt sprawy Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną od orzeczenia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. Zarzucił orzeczeniu naruszenie określonych w Konstytucji RP praw i zasad, takich jak prawo do własności oraz ochrona konsumenta, jako strony słabszej w stosunkach z przedsiębiorcą, przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zarzucił też rażące naruszenie prawa procesowego oraz prawa materialnego.

- Umowa została zawarta przez pożyczkodawcę będącym podmiotem specjalizującym się w udzielaniu drobnych pożyczek a konsumentem. To obligowało sąd do wnikliwej kontroli weksla wystawionego jako zabezpieczenie wykonania umowy konsumenckiej, jak również zbadania z urzędu potencjalnie nieuczciwych warunków stosunku podstawowego, czego jednak Sąd Rejonowy w Hrubieszowie nie uczynił - stwierdził PG.

Podkreślił, że kwota pozaodsetkowych kosztów pożyczki wynosiła 1999,50 zł, a zatem stanowiła aż 100 proc. całkowitej kwoty pożyczki.

- W świetle zasad doświadczenia życiowego i reguł obrotu gospodarczego nie sposób przyjąć, że rzetelna, zgodna z prawem działalność gospodarcza, mogłaby przynosić zysk na poziomie aż ponad 100 proc. rocznie, albowiem takiej stopy zwrotu pożyczkodawca nie uzyskałby w warunkach zgodnej z prawem i zasadami uczciwego obrotu gospodarczego działalności gospodarczej - zauważył PG.

Jak wskazano w skardze, analiza umowy wskazuje na rażące i oczywiste naruszenie interesu konsumentki, z uwagi na niespotykaną w obrocie skalę dysproporcji wynikających z umowy świadczeń wzajemnych stron: wysokie obciążenie pożyczkobiorcy mogło okazać się dla pozwanej rujnujące, a pożyczkodawcy przysporzyło korzyści nie dające się uzasadnić żadnymi racjami.

W skardze PG krytykuje Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, że  zastosował wprost przepisy o postępowaniu nakazowym pomijając zupełnie konsumencki charakter umowy, a w konsekwencji przepisy o ochronie konsumenta.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- Sąd nie uwzględnił tego, że weksel stanowiący podstawę dochodzonego roszczenia, stanowił gwarancję wierzytelności konsumenckiej i nie wziął pod uwagę ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi należnej osobom zobowiązanym umową pożyczki konsumenckiej - podniósł PG.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Hrubieszowie. Z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę, wniósł także o wstrzymanie wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej.