Maksymalnie trzy tysiące złotych na osobę w rodzinie może wynosić dochód, by student mógł otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30. roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia. Wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu można zmienić zdanie i dostosować środki do aktualnych potrzeb.

Czytaj więcej

Studenci mimo pandemii wracają na uczelnie

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na odnalezienie się na rynku pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej.

Spłata kredytu odbywa się na korzystnych warunkach – odsetki wynoszą połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach. Przykładowo – student pobierający miesięcznie 600 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 300 zł miesięcznie. Jeżeli student ukończy studia w gronie 10 proc. najlepszych, otrzyma umorzenie nawet do połowy wartości kredytu. W przypadku trudności ze spłatą, możliwe będzie zaś odroczenie spłaty lub zmniejszenie wysokość miesięcznej raty.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Wniosek można składać w PKO Bank Polski SA, Bank Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń. Jest jednak ograniczenie – łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora nie może być wyższa niż 2435,80 zł.

Prawo do świadczeń przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych, a także uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, o ile ustawa lub umowa tak stanowi. Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez sześć lat. W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia. Zdaniem resortu nauki dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. Sześcioletni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Sądy administracyjne jednak inaczej interpretują te przepisy. Przyznają pieniądze także żakom studiującym dłużej. Uzasadniają, że samo posiadanie statusu studenta nie jest równoznaczne z posiadaniem prawa do stypendium.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Inne świadczenie może otrzymywać (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni. Warto więc sprawdzić, gdzie będzie to korzystniejsze.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na stypendium socjalne. Muszą jednak spełnić kryterium dochodowe ustalone na danej uczelni. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł (a od 1 stycznia 2022 r. – 780 zł) do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł (od 1 stycznia 2022 r. – 780 zł) miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego. Student o dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1051,7 zł nie może otrzymać tego rodzaju wsparcia. Wysokość świadczeń dla studentów może być różna na różnych uczelniach – ustala się ją w regulaminie.

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może otrzymać stypendium rektora.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora określa regulamin świadczeń dla studentów. Może je otrzymać nie więcej niż 10 proc. studentów. Mają na nie szanse także osoby rozpoczynające studia.

Zapomogę może z kolei otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przyznanie zapomogi na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych wyklucza możliwość ponownego przyznania zapomogi z tego samego powodu.

Student z orzeczeniem może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jest przyznawane niezależnie od sytuacji majątkowej jego i jego rodziny.