Jednak szpital powinien naprawić, nawet w braku jego winy, szkodę poniesioną przez pacjenta z powodu wadliwości urządzenia lub produktu użytego podczas leczenia - taką opinie wyraził rzecznik generalny Paolo Mengozzi w sprawie Thomasa Dutreux przeciwko szpitalowi klinicznemu w Besançon (sygnatura akt C-495/10).

Thomas Dutreux uległ poparzeniom podczas operacji chirurgicznej w szpitalu klinicznym w Besançon we Francji, które spowodowane zostały przez podgrzewany materac z wadliwym systemem regulacji ciepła. Szpital został zobowiązany do naprawienia spowodowanej szkody.

Zgodnie z prawem francuskim odpowiedzialność publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec ich pacjentów podlega zasadzie określonej przez Radę Stanu, wynikającej z wyroku z 9 lipca 2003 r., zgodnie z którą jest on zobowiązany, nawet w przypadku braku winy z jego strony, do naprawienia szkody poniesionej przez pacjenta w wyniku wadliwości urządzenia lub produktu użytego w trakcie leczenia.

Dyrektywa z 25 lipca 1985 r. w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (nr 85/374/EWG) ustanawia natomiast zasadę niezawinionej odpowiedzialności, zgodnie z którą to producent jest odpowiedzialny za szkodę spowodowaną przez wadę jego produktu. Jeśli producenta nie można zidentyfikować, każdy dostawca produktu będzie traktowany jak jego producent.

Dlatego też, Rada Stanu skierowała do Trybunału Sprawiedliwości pytanie czy francuski system niezawinionej odpowiedzialności szpitali publicznych może współistnieć z ustanowionym tą dyrektywą systemem odpowiedzialności producenta.

Rzecznik generalny stwierdził, że szpital jako dostawca usług, nie może być utożsamiany z „dostawcą" w rozumieniu dyrektywy. Dlatego też, zakres zastosowania dyrektywy nie obejmuje odpowiedzialności usługodawcy za szkody spowodowane przez produkt wadliwy podczas świadczenia usług.

Jednak w celu zapewnienia ochrony konsumentów, dyrektywa pozwala ustanawiać krajowy system odpowiedzialności szpitali, które podczas świadczenia usług wyrządzają pacjentowi szkodę.

Dodał także, iż prawodawca Unii nie miał zamiaru ustanawiać w dyrektywie systemu odpowiedzialności za produkty wadliwe obejmującego również usługodawcę.

Zobacz także:

Prawo dla Ciebie

»

Twoje prawo

»

Prawa pacjenta

Samorząd

»

Zadania

»

Zdrowie