W VII edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 14, 18 i 8 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych za 2017 r., które otrzymaliśmy z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W tej edycji wprowadziliśmy jednak zmiany.

Po pierwsze, w kategorii jakość kształcenia zrezygnowaliśmy z oceny wyróżniające PKA oraz z pozycji wykładowcy zawodowcy.

Po drugie, dodaliśmy do kategorii jakość kształcenia liczbę kandydatów na jedno miejsce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Po trzecie, zrezygnowaliśmy z pozycji wielojęzyczność oraz szkoły prawa obcego w kategorii współpraca z zagranicą.

Po czwarte, dodaliśmy pozycję mobilność kadry przyjeżdżającej w kategorii współpraca z zagranicą.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C 0,5 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) mierzony liczbą pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego oraz obronionych doktoratów w 2017 r. do liczby pracowników, którzy są przypisani do minimum kadrowego.

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 3 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Konkurencyjność (maks. 3 pkt) mierzona liczbą grantów zakończonych w 2017 r. w przeliczeniu na pracownika.

6. Konferencje (maks. 2 pkt) mierzone liczbą konferencji naukowych zorganizowanych w 2017 r. w przeliczeniu na pracownika.

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 8 pkt).

2. Kandydaci na jedno miejsce studia stacjonarne (maks. 3 pkt).

3. Kandydaci na jedno miejsce studia niestacjonarne (maks. 2 pkt).

4. Dostępność kadry naukowej (maks. 3 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na pracowników przypisana do minimum kadrowego.

5. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

Kategoria: współpraca z zagranicą

1. Mobilność studentów wyjazdy z programu Erasmus+ (maks. 4 pkt).

2. Mobilność kadry wyjeżdżającej (maks. 2 pkt).

3. Mobilność kadry przyjeżdżającej (maks. 2 pkt). ©?

Metodologia

Zostały uwzględnione jednostki posiadające zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim. Uwzględniono działające uczelnie/jednostki.

W przypadku Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, z uwagi na fakt, iż są to uczelnie bezwydziałowe, a uprawnienia do prowadzenia studiów są przypisane bezpośrednio do głównej uczelni, dane odnoszą się do całej uczelni.

Ocena parametryczna – wyniki końcowe kompleksowej oceny jednostek naukowych za okres 2013–2016, na dzień 13.10.2017. Wyniki nie uwzględniają ewentualnych zmian podjętych w trwającym procesie odwoławczym.

Rozwój kadry – liczba pracowników przypisanych do minimum kadrowego na rok akademicki 2017/2018 do kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolite magisterskie, posiadających aktywne zatrudnienie na dzień 2017-12-31 w danej uczelni oraz liczba pracowników, która spośród nich uzyskała tytuł/stopień naukowy w roku 2017 (na podstawie zawiadomień o nadaniu stopnia/tytułu naukowego). Uwzględniono tylko tytuły/stopnie uzyskane w trakcie trwania zatrudnienia w danej uczelni. Liczba pracowników przypisanych do minimum kadrowego do danego kierunku studiów nie musi być tożsama z liczbą pracowników, którzy prowadzą regularnie zajęcia – nauczyciel akademicki może prowadzić regularnie zajęcia na kierunku pomimo braku przypisania do minimum kadrowego.

Uprawnienia habilitacyjne – informacja, czy jednostka na dzień 2017-12-31 posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo.

Uprawnienia doktorskie – informacja, czy jednostka na dzień 2017-12-31 posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie prawo.

Konkurencyjność – liczba projektów wraz z sumą środków przyznanych jednostce na ich realizację oraz liczba pracowników:

Projekty – uwzględniono projekty, dla których data zakończenia projektu przypadała na rok kalendarzowy 2017 oraz posiadających status „zakończony – zrealizowany". Uwzględniono projekty realizowane przez daną jednostkę i jej jednostki podrzędne. Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni ostatniego czasu jednostki wprowadzały zmiany w module projekty naukowe dane dot. liczby projektów oraz sumy środków pochodzą z bazy produkcyjnej – stan bazy z dnia 2018-04-09.

Pracownicy – z związku z tym, iż w systemie POL-on zatrudnienie powiązane jest w sposób bezpośredni z główką uczelni, a nie z jej jednostkami podrzędnymi (wydziałami), aby możliwe było przypisanie pracowników do wydziału, zliczono osoby zatrudnione na dzień 2017-12-31 w danej uczelni i posiadające przypisanie do minimum kadrowego na rok akademicki 2017/2018 do kierunków prowadzonych przez dany wydział lub takie, które złożyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce naukowej (w naszym przypadku wydziale) przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Oświadczenia te w zależności od rodzaju musiały zostać złożone na poczet składanego przez jednostkę naukową wniosku o dofinansowanie działalności statutowej na rok 2017 lub na okres bezterminowy. Oświadczenie musiało zostać złożone najpóźniej w dniu 31.12.2017 r., nie mogło zostać anulowane ani zakończone przed 31.12.2017 r.

Specyficzna sytuacja występuje w przypadku tzw. oświadczeń bezterminowych. Oświadczenia te, w odróżnieniu od oświadczeń składanych corocznie na poczet konkretnego wniosku o dofinansowanie działalności statutowej, składane są przez pracownika raz i obowiązują do momentu odwołania zgody pracownika, zmiany grupy stanowisk poza B+R (np. dydaktycy, dyplomowani bibliotekarze) lub rozwiązania stosunku pracy. Takie oświadczenie może być wykorzystane wielokrotnie w kolejnych latach, na które składane są wnioski, oczywiście o ile okres obowiązywania oświadczenia obejmuje dzień złożenia danego wniosku.

Konferencje – liczba konferencji naukowych zorganizowanych w roku 2017 z podziałem na krajowe i międzynarodowe. Uwzględnione konferencje zorganizowane przez daną jednostkę i jej jednostki podrzędne.

Dostępność kadry naukowej – liczba pracowników przypisanych do minimum kadrowego, liczba studentów oraz kandydatów i przyjętych na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolite magisterskie. Dla kierunków prowadzonych przed wprowadzeniem KRK, gdzie nie było określonego profilu kształcenia, profil uzupełniono na podstawie uprawnień do prowadzenia studiów lub zastosowano propagację polegającą na przypisaniu profilu, na którym studiowała większość studentów w ramach danego uprawnienia:

Studenci – liczba studentów wg stanu na dzień 2017-12-31, zaraportowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 na kierunku prawo poziom jednolite magisterskie. Zliczone studiowania.

Kandydaci i przyjęcie – dane pochodzą z ankiety EN-1 za rok akademicki 2017/2018. Z uwagi na fakt, iż ankieta EN-1 jest składana przez uczelnię, w przypadkach gdzie kierunek prawo prowadzony jest przez więcej niż jedną jednostkę danej uczelni, nie da się przypisać liczby kandydatów i przyjętych do danego wydziału i dane prezentowane są łączenie dla całej uczelni (np. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).

Mobilność studentów – dane dotyczące wymiany międzynarodowej studentów pochodzą ze sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2016/2017 składanego przez uczelnie w systemie POL-on. Z uwagi na to, iż sprawozdania składane są w ramach uczelni, a nie konkretnych wydziałów, dane dotyczące wymiany dotyczą całych uczelni. Uwzględniono sprawozdania ze statusem: „Wysłane do ministerstwa", „Zaakceptowane", „Ponownie wysłane".

Mobilność kadry – dane dotyczące wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich pochodzą ze sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2016/2017 składanego przez uczelnie w systemie POL-on. Z uwagi na to, iż sprawozdania składane są w ramach uczelni, a nie konkretnych wydziałów, dane dotyczą całych uczelni. Uwzględniono sprawozdania ze statusem: „Wysłane do ministerstwa", „Zaakceptowane", „Ponownie wysłane".

Czytaj więcej o Rankingu

Znamy wyniki Rankingu wydziałów prawa 2018

Gdzie najlepiej przygotowują do aplikacji

Najlepsze studenckie poradnie prawne