Wojewoda uznał, że uchwalona przez Radę Gminy Przeworsk zasada statuująca zmniejszanie diety radnego w przypadku nieobecności na sesji bądź posiedzeniu komisji w danym miesiącu o 10 proc. jest niekompletna.

Co w przypadku choroby