Z.B. uzyskała prawo do emerytury milicyjnej. Następnie, po wejściu w życie ustawy o emeryturach policyjnych, wysokość świadczenia przysługującego skarżącej ustalona została na podstawie przepisów tej ustawy i była corocznie waloryzowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2008 r. kobieta zwróciła się do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji waloryzacyjnej z 1999 r., ustalającej wysokość emerytury od dnia czerwca 1999 r., i wszystkich następnych decyzji waloryzacyjnych, wydanych w latach 2000 - 2008, oraz o ponowne ustalenie wysokości emerytury za okres przypadający po 1999 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA odmówił uchylenia decyzji waloryzacyjnych. Jej odwołania oddaliły także sąd okręgowy i apelacyjny.

Zdaniem kobiety zarówno organ emerytalny, jak i sądy orzekające dokonały nieprawidłowej wykładni przepisów ustawy emerytalnej i ustawy o emeryturach policyjnych, uznając, że przepis art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 160 ust. 1 ustawy emerytalnej, ma zastosowanie do waloryzacji świadczeń emerytalnych tych osób, które prawo do emerytury nabyły przed dniem wejścia w życie tego przepisu.

Ponadto w opinii Z.B. po ponownym objęciu wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych odrębnym systemem emerytalnym ustawodawca powinien przywrócić metodę waloryzacji emerytur policyjnych obowiązującą przed dniem 1 stycznia 1999 r. Zdaniem skarżącej, zakwestionowane rozwiązanie jest niezgodne z art. 67 ust. 1 konstytucji, gdyż nie realizuje przysługującego jej prawa do zabezpieczenia społecznego.

Niezgodność ta ma polegać na tym, że emeryt mundurowy nie ma możliwości przeliczenia swojego świadczenia z uwzględnieniem dodatkowego zatrudnienia w czasie pobierania emerytury pomimo opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Emeryt z sytemu powszechnego ma taką możliwość i tym samym podstawa waloryzacji jego świadczenia ulega sukcesywnemu zwiększeniu, a podstawa waloryzacji świadczenia emeryta mundurowego jest ograniczona do 75% niezmiennej podstawy wymiaru.

Kobieta wskazuje, iż przyjęty mechanizm waloryzacji emerytur nie uwzględnia wysokości wynagrodzenia na ostatnio zajmowanym stanowisku, mimo że wartość ekonomiczna emerytury z chwili nabycia prawa do świadczenia podlega ochronie norm konstytucyjnych.